Проблеми патентування винаходів, створених з використанням штучного інтелекту: доктрина і практика (Ч. 1)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Андрощук, Геннадій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі досліджено динаміку розвитку світового ринку штучного інтелекту (ШІ), патентну активність у цій сфері, проблемні питання, що виникають у зв’язку з патентуванням винаходів, створених з використанням ШІ. Розглянуто аспекти формування доктрини і вироблення політики у сфері інтелектуальної власності (ІВ) та ШІ. Проаналізовано особливості експертизи патентоспроможності винаходів, створених з використанням ШІ у різних юрисдикціях (ЄПВ, Китай, США, Німеччина), зарубіжне законодавство, доктринальні позиції та судову практику з цієї проблеми. Як показує аналіз проекту "Штучний винахідник", заявки DABUS із зазначенням системи ШІ як винахідника, подані в 17 юрисдикціях, у більшості були відхилені на рівні відомств ІВ та за результатами оскаржень в судовому порядку. У цілому заявнику не вдалося переконати суди та відомства ІВ своєю аргументацією, попри відмінності національного законодавства та патентних систем. Розглянуто основні положення законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" щодо врегулювання відносин, які виникають щодо винаходів і корисних моделей, створених з використанням штучного інтелекту". Зроблено висновок, що закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» виключає комп’ютерні програми із патентованих об’єктів. Констатується їх меншість у загальній кількості поданих заявок і виданих патентів. За період 1980−2018 років було опубліковано лише 740 таких заявок (1,26 % загальної кількості). Правила складання, подання і розгляду заявки на винахід (корисну модель) в Україні є застарілими і не відображають аспектів ШІ. Лише комплексний підхід (зміни до законодавства й удосконалення експертизи) дасть можливість вирішити цю проблему.
Description
The dynamics of development of the world market of artificial intelligence (AI), patent activity in this field, problematic issues arising in connection with the patenting of inventions created using AI are studied. Aspects of doctrine formation and policy development in the field of intellectual property (IP) and AI are considered. Features of examination of patentability of inventions created with the use of AI in different jurisdictions (EPO, USA, Germany, China), foreign legislation, doctrinal positions and case law in this field are analyzed. According to the analysis of the Artificial Inventor project, DABUS applications indicating the AI system as the inventor, submitted in 17 jurisdictions, were mostly rejected at the level of IP offices and as a result of court appeals. In general, the applicant failed to persuade the IP courts and agencies with his arguments, despite differences in national law and patent systems. The main provisions of the draft law "On Amendments to the Law of Ukraine "On Protection of Rights to Inventions and Utility Models" on the regulation of relations arising in relation to inventions and utility models created using artificial intelligence" are considered. It is concluded that the Law on the Protection of Rights to Inventions and Utility Models excludes computer programs from patented objects. Their minority is stated in the total number of filed applications and issued patents. Between 1980 and 2018, only 740 such applications were published (1.26% of the total). The rules for compiling, submitting and reviewing an application for an invention (utility model) in Ukraine are outdated and do not reflect aspects of AI. Only a comprehensive approach (changes in legislation and improvement of expertise) will solve this problem.
Keywords
інтелектуальна власність, штучний інтелект, винахідник, програмне забезпечення, експертиза, патент, цифрова трансформація, стаття, intellectual property, artificial intelligence, inventor, software, examination, patent, digital transformation
Citation
Андрощук Г. О. Проблеми патентування винаходів, створених з використанням штучного інтелекту: доктрина і практика (Ч. 1) / Геннадій Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2022. - № 2. - С. 54-67. - https://doi.org/10.33731/22022.259744