Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів міста Слов'янська

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Сегін, Любомир
Коверга, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано структурно-словотвірні особливості мікротопонімів міста Слов’янська Донецької області. У результаті дослідження 192 назв малих географічних об’єктів виявлено однослівні, складені двослівні, багатокомпонентні конструкції та прийменникові мікротопоніми. З’ясовано, що однослівні оніми зазвичай утворено лексико-семантичним способом. У межах нього виділено мікротопоніми, що виникли внаслідок онімізації загальних назв (Кузня, Кар’єр, Хімпром) та переходу інших власних назв в мікротопоніми (Варшава, Шанхай, Бакай). Серед назв, які постали морфологічним способом, домінують суфіксальні деривати (Целінка, Щемиловка), зрідка зафіксовано префіксальні (Закурортна) або композити (Восьмихатка, Масложир). З-поміж складених двослівних конструкцій виокремлено три структурно-словотвірні моделі: прикметник + іменник, числівник + іменник, іменник + іменник. Установлено, що на території міста найбільш продуктивними є двочленні мікротопоніми, атрибутом у яких часто виступає прикметник: Дурне Село, Гостра Могила, Красний Міст та ін.; найменш продуктивними – мікротопоніми, розрізнювальним елементом яких слугують порядкові числівники (Перший Лиман), що містять вказівку на порядковий номер певного денотата, та мікротопоніми за моделлю іменник + іменник (Вілла Марія). Багатокомпонентні мікротопоніми репрезентовано чотирма структурними моделями: іменник + іменник + іменник (Будинок Царя Курорту), іменник + прийменник + прикметник (Магазин на Банківській, Магазин на Василівській), прийменник + іменник + іменник (Біля Годинника Кераму), іменник + прийменник + іменник (Ринок біля Пам’ятника). Простежено, що значна частина мікротопонімів – це прийменникові сполуки, які характеризують об’єкт за різними ознаками (40 одиниць). Найпродуктивнішим серед них є прийменник на.
The author analyzes structural and derivational features of microtoponyms of the city of Sloviansk, Donetsk region. The study of 192 names of small geographical areas resulted in identifying one-word, compound two-word, multiword structures and prepositional microtoponyms. It is proved that one-word onyms are usually formed in a lexico-semantic way. Within this group we distinguish microtoponyms, which originated from onymizing of common names (Kuznia, Karier, Khimprom) and as a result of transition of other proper names into microtoponyms (Varshava, Shankhai, Bakai). The microtoponyms formed by the morphological method comprise predominantly suffix derivatives (Tselinka, Shchemylovka), occasionally prefix derivatives (Zakurortna) or compounds (Vosmykhatka, Maslozhyr). Three structural word-formation models are distinguished among the compiled two-word constructions: adjective + noun, numeral + noun, noun + noun. It is confirmed that binomial microtoponyms, the attribute of which is expressed by an adjective, are most productive in the territory of the city: Durne Selo, Hostra Mohyla, Krasnyi Mist, etc., while the least productive are microtoponyms, the distinguishable elements of which are ordinal numbers (Pershyi Lyman), and which contain an indication of an ordinal numeral of a certain denotation, and microtoponyms of the noun + noun model (Villa Maria). Multiword microtoponyms are represented by four models: noun + noun + noun (Budynok Tsaria Kurortu), noun + preposition + adjective (Mahazyn na Bankivskyj, Mahazyn na Vasylivskiy), preposition + noun + noun (Bilia Hodynnyka Keramu), noun + preposition + noun (Rynok bila Pamiatnyka). A significant part of microtoponyms are prepositional compounds that characterize an object according to various criteria (40 units), the most productive of which is the preposition na (on).
Description
Keywords
мікротопонім, прості конструкції, складені конструкції, прийменникові сполуки, назви-орієнтири, модель, атрибут, іменник, прикметник, стаття, microtoponym, simple and composed constructions, prepositional compounds, landmark names, model, attribute, noun, adjective
Citation
Сегін Л. В. Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів міста Слов'янська / Сегін Л. В., Коверга А. С. // Науковий вісник Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Дрогобич, 2020. - № 13. - С. 160-164.