Соціокультурна маркованість фразеологізмів із глютонічним компонентом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Масляєва, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено соціокультурну маркованість фразеологічних одиниць української мови із глютонічним компонентом. З’ясовано місце відповідних фразеологізмів в українській мові, акцентовано на особливостях символічної та соціокультурної інтерпретації. Виявлено семантичні асоціації й описано особливості прочитання етнокультурних кодів крізь призму звичаїв, традицій, історичних віх та народного побуту українців.
The article deals with the socio-cultural labeling of phraseological units of the Ukrainian language with a gluten component. We investigated the role of phraseological units in the Ukrainian language and the peculiarities of symbolic and socio-cultural interpretation. Semantic associations are revealed and the specifics of reading ethnocultural codes through the prism of customs, traditions, historical and folk life of Ukrainians are described.
Description
Keywords
фразеологізм, глютонім, етнонім, культура, лінгвокультура, символ, матеріали конференції, phraseological unit, glutonym, ethnonym, culture, linguoculture, symbol, conference materials
Citation
Масляєва І. Соціокультурна маркованість фразеологізмів із глютонічним компонентом / Ірина Масляєва // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 57-61.