Полісемія англійської наукової терміносистеми хімії у сучасних наукових статтях та особливості її відтворення українською мовою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Бесага, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття спрямована на дослідження особливостей та способів перекладу хімічної термінології з англійської мови на українську. Для того, щоб перекласти термін точніше, слід розуміти його словотворення, морфологічну структуру та семантичні відмінності зі звичайними словами. У дослідженні обгрунтовано, що переклад складних термінів включає два основні процеси - аналіз та синтез. На етапі аналізу важливою роллю перекладу фраз є переклад різних його компонентів. Тому компоненти складних термінів повинні бути правильно визначені, оскільки це можуть бути не тільки слова, а й фрази, що входять до складних термінів.
The article is aimed at studying the features and methods of translating chemical terminology from English into Ukrainian. To translate a term more accurately, it is necessary to understand its word-formation, morphological structure, and semantic differences with ordinary words. The study substantiates that the translation of complex terms includes two main processes – analysis and synthesis. At the stage of analysis, an important role in the translation of phrases is the translation of its various components. Therefore, the components of complex terms must be correctly defined, as they can be not only words but also phrases that are part of complex terms.
Description
Keywords
термін, методи перекладу, полісемія, матеріали конференції, term, translation methods, polysemy, conference materials
Citation
Бесага А. Полісемія англійської наукової терміносистеми хімії у сучасних наукових статтях та особливості її відтворення українською мовою / Анастасія Бесага // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 72-75.