Українська мова в соціолінгвістичному аспекті : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Масенко, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 - українська мова. - Інститут української мови НАН України. – Київ, 2005. Дисертацію присвячено дослідженню мовної політики, яку провадив радянський уряд в УРСР, та аналізові сучасної мовної ситуації України, деформації якої спричинено процесами мовно-культурної асиміляції в період колоніальної залежності України від Росії. Радянську мовну політику проаналізовано в двох аспектах – зовнішньому , спрямованому на звуження функцій, сфер вживання і соціальної бази української мови, і внутрішньому, що виявлявся у втручанні органів влади в правописну, термінологічну та лексикографічну практики з метою нівеляції самобутніх рис української мови і штучної активізації процесів її зближення з російською мовою. Загальну характеристику мовної ситуації України здійснено за даними всеукраїнських соціологічних опитувань. Проведено комплексне соціолінгвістичне дослідження мовної ситуації Києва, визначено показники демографічної і комунікативної потужності української і російської мов у столиці, оцінні характеристики обох мов у київському соціумі, співвідношення двох мов у різних сферах вживання, виявлено ставлення киян до української мови як державної та зміни в масовій свідомості щодо перспектив розширення сфер вживання української мови. Досліджено також явище змішування української і російської мов, розглянуто креолізований тип усного мовлення, сформований внаслідок домінування російської мови в міських середовищах, визначено ареал його поширення і місце в системі форм побутування української мови. Дисертація окреслює шляхи подолання кризової мовної ситуації країни, визначає практичні завдання державної мовної політики.
The Thesis is submitted for a Doctor of Philology degree. The speciality: 10.02.01 – Ukrainian language. – The Institute of the Ukrainian language of National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2005. This dissertation is dedicated to the investigation of the linguistic policy, which was conducted by Soviet government in Soviet Ukraine, and also to analyses of present-day linguistic situation in Ukraine, which was deformed by processes of language and cultural assimilation, which took place during colonial dependence of Ukraine from Russia. Soviet linguistic policy is analyzed here in two aspects: external one, directed to the fact of functional narrowing of Ukrainian language, as well as its field of usage and social base narrowing; and internal one, which was revealed in Soviet goverment interfering in Ukrainian orthographic, terminological and lexical practice for the purpose of Ukrainian linguistic originality grading and artificial stirring up of Ukrainian and Russian language rapprochement. General description of linguistic situation in Ukraine is done according to All-Ukrainian Gallup poll’s returns. The full social investigation of Kiev linguistic situation was done here. Also index of demographic and communicative potential of Ukrainian and Russian language in Kiev was presented; evaluative descriptions of both languages in Ukrainian capital; correlation of two languages in different fields of usage were defined here. And Kiever’s attitude toward Ukrainian language as official one, as well as changes in mass consciousness in understanding of the problem of Ukrainian language fields of usage was analysed. Not only Ukrainian-Russian bilinguistic situation was investigated, but also Ukrainian-Russian linguistic mixture phenomenon. Creolized spoken language, which was formed because of Russian language domination in Ukrainian cities was one more topic of investigation. Its habitat extension and its place in Ukrainian language existence situation was described here. This dissertation signifies the ways of overcoming crisis linguistic situation and defines practical tasks of public linguistic policy.
Description
Keywords
мовна ситуація, мовна політика, мовна стійкість, мовний конфлікт, білінгвізм, мішане мовлення, суржик, демографічна потужність мови, комунікативна потужність мови, автореферат дисертації, linguistic situation, linguistic policy, linguistic resistance, linguistic conflict, bilinguizm, mixed speech
Citation
Масенко Л. Т. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук / Масенко Лариса Терентіївна ; Національна академія наук України, Інститут української мови. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 39 с. - Включ. резюме англійською мовою.