Страхування в системі управління ризиками компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Бугров, Олександр
Бугрова, Олена
Лук'янчук, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття розкриває роль і місце страхування в загальній системі корпоративного управління фінансовими та інвестиційними ризиками. В сучасних умовах вкрай ускладненого прогнозування фінансово!економічного стану, страхування, як особливий елемент управління ризиками має потенціал вирішити найбільш загрозливі проблеми для підприємств. Оскільки передача ризиків є найбільш ефективним методом впливу на фінансові та інвестиційні ризики, страхування в ризик менеджменті підприємств грає дуже важливу роль. Водночас як страховики, так і страхувальники зацікавлені в тому, щоб компанії не обмежувались тільки страхуванням, а максимально застосовували й інші методи впливу на ризики. В цій статті запропоновано дворівневу класифікацію впливів на ризики. Відповідно до цієї класифікації, певні методи впливу на ризик відносяться одночасно до двох категорій. Наприклад, лімітування (встановлення і додержання лімітів) є як способом уникнення, так і способом зниження ризику. Порівняно зі самострахуванням, страхування не "заморожує" фінансові ресурси компанії у резервах, а дозволяє діяти більш активно, використовуючи весь наявний корпоративний потенціал. Характерним є те, що запропонована класифікація відрізняє страхування від способів хеджування ризиків. Процес управління ризиками в компанії має постійний і циклічний характер. У статті запропоновано блок!схему процесу корпоративного управління фінансовими та інвестиційними ризиками, який складається з семи етапів. При цьому, в разі, якщо страхування входить до складу аналізованих опцій, то етапи "ідентифікація ризиків", "оцінка ризиків", "визначення впливів", "прийняття рішення" необхідно пройти повторно (для визначення доцільних параметрів договору страхування). Страховий ринок України справляється з задачею збалансованої оцінки фінансових ризиків. Натомість, недоліки методики оцінки інвестиційних ризиків гальмують розвиток відповідного сегменту ринку. Практична цінність цієї статті полягає у тому, що запропонована класифікація сприятиме правильному і повному застосуванню компаніями можливостей впливів на ризики, а наведена процедура — ефективному укладенню договорів страхування.
Description
The article reveals the role and place of insurance in the overall system of corporate financial and investment risk management. In modern conditions of extremely difficult forecasting of financial and economic condition, insurance, as a special element of risk management, has the potential to solve the most threatening problems for businesses. As risk transfer is the most effective method of influencing financial and investment risks, insurance is very important for corporate risk management. Meanwhile, both insurers and insurants are interested in ensuring that companies are not limited to insurance, but use other methods of influencing risks as much as possible. This paper proposes a two!level classification of risk influencing methods. According to this classification, certain methods of influencing risk fall into two categories at the same time. For example, limiting (setting and maintaining limits) is both a way to avoid risks and a mode to reduce them. Compared to self-insurance, insurance does not "freeze" company's financial resources in reserves, but allows business to act more actively, using all available corporate potential. It is noteworthy that the proposed classification distinguishes insurance from methods of hedging risks. The risk management process in a company is constant and cyclical. The article proposes a block diagram of the process of corporate financial and investment risk management, which consists of seven stages. Moreover, in the case when the insurance is included to analyzed options, the stages of "risk identification", "risk assessment", "impact assessment" and "decision making" must be repeated (to determine the appropriate parameters of an insurance contract). The insurance market of Ukraine copes with the task of balanced assessment of financial risks. Instead, the shortcomings of used investment risk assessment methodology hamper the development of the relevant market segment. The practical value of this paper is that the proposed classification will contribute to the correct and full use of companies' ability to influence risks, and the procedure — to effective insurance contracting.
Keywords
управління ризиками, страхування, самострахування, трансфер ризику, страхові премії, страхові виплати, стаття, risk management, insurance, self-insurance, risk transfer, insurance premiums, insurance payments
Citation
Бугров О. В. Страхування в системі управління ризиками компанії / О. В. Бугров, О. О. Бугрова, І. О. Лук'янчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2022. - № 1. - C. 41-47. - https://doi.org/10.32702/23066814.2022.1.41