Академічна філософія у зміні парадигм

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Єрмоленко, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Зміст статті спрямовано на рефлексію провідних тенденцій розвитку філософії в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди, здійснювану з нагоди 100-річчя НАН України в контексті парадигмальних змін у світовій філософії останніх десятиліть. Йдеться про здобутки науковців Інституту, дослідження яких попри панування ідеології марксизму-ленінізму радянських часів виходили за межі марксистської парадигми, закладаючи підвалини розвитку філософії в пострадянський період. Філософія незалежної України і мовно і методологічно розвивається в річіщі світової філософської думки в таких галузях, як філософська антропологія, соціальна філософія, етика, практична і політична філософія, логіка, методологія науки, філософія екології тощо. Сучасна філософія в Україні доклала чимало зусиль у розбудові концепцій демократичної держави та громадянського суспільства. Вона реаґує на виклики сучасної доби, пов’язані із "ситуацією постправди" та "світоглядною гібридизацією", активно протидіючи загрозам морального релятивізму та ціннісно-нормативного нігілізму. У статті наголошено, що важливими імперативними вимогами для подальшого розвитку філософії в Україні є істина та етос наукової спільноти.
In this article, written upon the occasion of the 100th anniversary of Ukraine’s Academy of Sciences, the author is analyzing key trends of development of philosophy in the H. Skovoroda Ukraine’s Institute of Philosophy. This analysis is put into the broader context of the paradigmatic changes of the world philosophy in the past decades. A major focus is put on achievements of the Institute’s research fellows in the past decades. Despite domination of the Marxist-Leninist ideology in the Soviet period, the Institute’s researchers went beyond the limits of the Marxist paradigm, and laid the foundation for development of philosophy during the post-Soviet period. In the independent Ukraine, philosophy is developing, both with regard to its language and methodology, in line with global philosophical trends, in the fields like philosophic anthropology, social philosophy, ethics, practical and political philosophy, logics, methodology of science, environmental philosophy etc. Contemporary philosophy in Ukraine took a lot of effort to develop concepts of democratic state and civil society. It reacts to today’s challenges, related to "post-truth" and "hybrid worldviews", trying to counteract dangers of moral relativism and nihilism with regard to norms and values. The author stresses in the article that truth and ethos of research community are the important imperative requirements for the further development of philosophy in Ukraine.
Description
Keywords
дискурс, етос, істина, наука, постправда, просвітництво, філософія, стаття, discourse, ethos, truth, science, post-truth, Enlightenment, philosophy
Citation
Єрмоленко А. М. Академічна філософія у зміні парадигм / Анатолій Єрмоленко // Філософські діалоги'2019. Філософія в Академії: досягнення, проблеми, перспективи (до 100-річчя НАН України) : збірник наукових праць / гол. ред. А. М. Єрмоленко ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. - Київ : [б. в.], 2019. - Вип. 17-18. - С. 5-20.