Підходи до розуміння необережного співзаподіяння у науці кримінального права

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Багіров, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті підтверджено думку про відсутність єдиного теоретичного концепту необережного спіезаподіяння в доктрині кримінального права. Автор дітиов висновку про формування двох основних підходів - «вузького» та «широкого» - до розуміння необережного спіезаподіяння. Прихильники «вузького» підходу наполягають на розмежуванні необережного спіезаподіяння як особливої форми поведінки кількох суб 'єктів одного необережного злочину з явищем «збігу») самостійних необережних злочинів. Збіг порушень правил безпеки з боку кількох водіїв транспортних засобів, що призвело до одного суспільно небезпечного наслідку, представники цього підходу не вважають необережним співзаподіянням. Більшість науковців розглядають як необережне співзаподіяння не лише «вузькі» форми спричинення злочинного наслідку, a й інші різновиди необережного заподіяння спільної шкоди кількома суб 'актами. Учені цієї групи вважають, що поняття необережного співзаподіяння може охоплювати і ситуації спричинення єдиного наслідку кількома водіями, кожен з яких порушив правіша безпеки руху або експлуатації транспорту. У статті зроблений висновок про те, що представники «вузького» підходу поки що не навели переконливих доказів, які дозволили б чітко розмежувати необережне співзаподіяння і те явище, яке вони називають «збігом діянь» або самостійними необережними злочинами, що збігаються у місці та часі.
Description
The article corroborates an idea about a lack of an unified theoretical concept negligence co-causality in the doctrine of criminal law. The author comes to the conclusion that there are two basic approaches to an interpretation of this phenomenon, which the author terms for convenience «narrow» and «wide». Adherents the «narrow» approach insist on differentiation negligence co-causality as a special form of behavior few offenders one negligence crime with a occurrence «coincidence» few separate negligence crimes. Followers of this approach are not suppose that negligence co-causality is the same as coincidence of violations rules of safely from few drivers that entail one social dangerous consequence. Majority the scientists consider as negligence co-causality not only «narrow» forms of causation the criminal consequence but also other variations of negligence causation the combined harm from several offenders. The scientists of this group suppose that concept of negligence co-causality can embrace the situations of causation integrated consequence from few drivers, everyone of which violated the rules of traffic safely or transport operation. It M'as ascertained that followers of «narrow» approach not adduce proofs, that can clear differentiate the negligence co-causality and that phenomenon, which they call «coincidence acts» or several negligence crimes that coincidence in the spot and time.
Keywords
кримінальне право, «збіг необережності», злочинна необережність, необережне співзаподіяння, самостійний необережний злочин, crime negligence, negligence co-causality, separate negligence crime, confluence of negligence
Citation
Багіров Сергій Рамізович. Підходи до розуміння необережного співзаподіяння у науці кримінального права / С. Р. Багіров // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 32. - С. 153-171.