Budget Security as Factor of Economic Development of the State

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Bondaruk, T.
Momotiuk, Liudmyla
Bondaruk, O.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A system analysis of the core threats to the budgetary security of the state shows that the current performance of the budgetary system in Ukraine was formed under the pressure of destructive external and internal risks aggravating the budgetary security problem. The article’s objective is to deepen theoretical and methodological foundations for the assessment of core threats to the budgetary security of the state. It is demonstrated that the occurrence of external and internal threats to the budgetary security is characterized by the following tendencies: high level of GDP redistribution through the budgetary system; the growing figures of the total public debt, the government guaranteed debt and the payments to service and repayment of the public debt in Ukraine; the persisting high deficit of the public budget; high level of centralization of the budgetary funds. It is substantiated that the execution of budget revenues involves two main dimensions of risk activities, which are the threats related with the proceeding of taxes and other categories of obligatory payments to the budget, and the administrative threats stemming from the existing system of tax administering. The impact of the first group of threats can be minimized by building up a rational budgetary system with the optimal level of fiscal burden. Minimization of the impact from the second group of threats will enable for the effective work of government bodies charged with administering and control. The factors that cause risks and threats of budget losses resulting from failures in the budget revenues administration system are determined: risks which occurrence will result in the budget revenues never reaching the expected levels due to the inefficiency of forecasting and planning of budget revenues and failures in the routine operation process, first and foremost when mobilizing payments to the budget; risks of the excessive costs with the occurrence of which the costs for guaranteeing the projected figures of budget revenues by revenue category will exceed the economically viable ones; risks of the violation of the law, and risks of budget revenues administering per se.
Системний аналіз ключових загроз бюджетній безпеці держави показав, що сучасний стан бюджетної системи України сформувався під впливом деструктивних зовнішніх і внутрішніх ризиків, які загострили питання забезпечення бюджетної безпеки. Метою статті є поглиблення теоретико-методичних засад оцінки ключових загроз гарантування бюджетної безпеки держави. Доведено, що виникнення зовнішніх і внутрішніх загроз бюджетній безпеці характеризується такими тенденціями: високий рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через бюджетну систему; зростання як загальної суми державного та гарантованого державою боргу України, так і обсягу платежів з обслуговування та погашення державного боргу; збереження високого рівня дефіциту державного бюджету; високий рівень централізації бюджетних коштів. Обґрунтовано, що при забезпеченні виконання доходів бюджету існують два головні аспекти ризикової діяльності – це загрози, пов’язані з надходженням податків та інших видів обов’язкових платежів до бюджету та управлінські загрози, які зумовлені існуючою системою адміністрування доходів. Для мінімізації впливу першої зазначеної групи загроз необхідна побудова раціональної бюджетної системи за оптимального рівня фіскального навантаження. Мінімізацію впливу другої групи загроз уможливить забезпечення ефективної діяльності державних органів адміністрування і контролю. Визначено фактори, які спричиняють ризики та загрози бюджетних втрат унаслідок порушень у системі управління бюджетними доходами: ризики, при реалізації яких обсяги надходжень до бюджетів не досягатимуть прогнозних розмірів унаслідок неефективності прогнозування і планування доходів бюджету та порушень у процесі оперативної роботи, насамперед у ході мобілізації платежів до бюджету; ризики надвитратності, у випадку реалізації яких витрати на забезпечення прогнозних обсягів надходжень до бюджетів за окремими видами доходів перевищуватимуть економічно доцільні; ризики порушення бюджетного і податкового законодавства та ризики власне адміністрування бюджетних доходів.
Description
Keywords
budgetary security, threats to budgetary security, budgetary system, public debt, deficit to public debt, article, бюджетна безпека, загрози бюджетній безпеці, бюджетна система, державний борг, дефіцит державного бюджету
Citation
Bondaruk T. H. Budget Security as Factor of Economic Development of the State / T. H. Bondaruk, L. Ye. Momotiuk, O. S. Bondaruk // Статистика України. - 2020. - № 2-3. - С. 40-47.