Фактори користування презервативами з випадковими партнерами серед ЧСЧ в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Клименко, Н. В.
Андрєєва, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
АКТУАЛЬНІСТЬ: Чоловіків, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ), вважають групою високого ризику щодо інфікування ВІЛ. Оскільки користування презервативом запобігає передачі ВІЛ, були вивчені фактори, пов’язані з використанням презервативу з випадковим партнером(ВПВП) серед ЧСЧ. МЕТОДИ: Дослідження «випадок-контроль» з 866 респондентами було вбудоване в крос-секційне опитування ЧСЧ, проведене 2007 року. «Контролями» були ті, хто користувався презервативами під час останнього статевого контакту з випадковим партнером, а «випадками» - ті, хто не користувався. Незалежними змінними були соціально-демографічні характеристики, інші форми ризикованої поведінки, поінформованість та джерела інформації щодо ВІЛ-інфекції. Двовимірний аналіз проведений з використанням тесту Хі-квадрат, багатовимірний - з використанням бінарної логістичної регресії. РЕЗУЛЬТАТИ: Краща поінформованість та користування послугами програм зменшення шкоди(ПЗШ) були пов’язані з безпечнішою поведінкою. Ті респонденти, хто не знав, не пам’ятав і не давав ясної відповіді на питання щодо доступності тестування на ВІЛ, мали більший ризик не використовувати презервативи з випадковими партнерами: СШ = 2,344 (95% ДІ 1,09-5,00), так само як і ті, хто не дав чіткої відповіді щодо якості презервативів, які вони отримували в ПЗШ. Серед тих, хто не користувався ПЗШ, вищий ризик незахищеного сексу знайдений серед ЧСЧ старшого віку та тих, хто має багатьох платних партнерів. Серед клієнтів ПЗШ головним бар’єром для ВПВП є відчуття, що презервативи зменшують чутливість: СШ=4.143 (95%ДІ 1.305-13.152). Спостерігався дозозалежний зв’язок із частотою вживання алкоголю: щоденне вживання алкоголю пов’язано з вищим ризиком незахищеного сексу: СШ=2.264 (95%ДІ 1.041-4.923) порівняно з тими, хто відповів про вживання алкоголю декілька разів на місяць. ОБГОВОРЕННЯ: Недостатнє ВПВП є типовим для тих ЧСЧ, які практикують інші види ризикованої поведінки, включаючи часте вживання алкоголю, множинні контакти з платними партнерами, і не користуються послугами ПЗШ, зокрема, інформацією, презервативами і тестуванням. Профілактика ВІЛ залежить не тільки від того, чи надаються профілактичні послуги, але і від того, чи вони використовуються цільовою групою.
Description
BACKGROUND: Men who have sex with men (MSM) are considered a high-risk group for HIV. As condom use prevents HIV transmission, a study of factors associated with condom use with occasional partners (CUWOP) among MSM was undertaken. METHODS: Case-control study with 866 participants was nested in a cross-sectional survey among MSM conducted in 2007. Controls were those who used a condom during the most recent sexual contact with an occasional partner, and cases – those who did not. Independent variables included socio-demographic characteristics, other risky behaviors, HIV knowledge and sources of information. Bivariate analysis used chi-square test and multivariate – binary logistic regression. RESULTS: Better knowledge and use of harm reduction services (HRS) was associated with safer behaviors. Those respondents, who were unaware whether HIV testing was available to them, had a greater risk of unprotected sex: OR = 2.344(95%CI 1.09-5.00) as well as those who were unclear about the quality of condoms they get from HRS. Among those not covered by HRS, older MSM and those who have multiple commercial partners are at higher risk of unprotected sex. Among those attending HRS, a major barrier to use condoms is their perception as diminishing sensitivity: OR=4.143 (95%CI 1.305-13.152).The dose-dependent association was found with frequency of alcohol consumption – unsafe sexual contacts were more likely in daily alcohol users compared to those who used alcohol on a monthly basis: OR=2.264 (95%CI 1.041-4.923). DISCUSSION: Low CUWOP is typical for those MSMs who practice other risky behaviors including frequent alcohol use, contacts with multiple commercial sex partners and non-use of HRS which include provision of information, condoms and testing. Thus HIV prevention depends not only on the fact whether preventive services are provided but whether they are used by the target group.
Keywords
чоловіки, що мають секс з чоловіками, ризикована поведінка, інформація, ВІЛ-інфекція, використання презервативу, випадковий партнер, фактори ризику, програми зменшення шкоди, мужчины, имеющие секс с мужчинами, рискованное поведение, информация, ВИЧ-инфекция, использование презерватива, случайный партнер, факторы риска, программы снижения вреда, MSM, risky behavior, information, HIV/AIDS, condom use, occasional sexual partners, risk factors, harm reduction services
Citation
Клименко Н. Фактори користування презервативами з випадковими партнерами серед ЧСЧ в Україні = Determinants of condom use with occasional partners among MSM in Ukraine / Надія Клименко, Тетяна Андрєєва // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 43-54