Циклічна симфонія в композиторській творчості XX століття: від жанрової перехідності до інтерстильових властивостей : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Ємельяненко, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03. - Музичне мистецтво. - Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової, Міністерство культури України, Одеса, 2012. Дисертація присвячена дослідженню інтертекстуальних властивостей циклічної симфонії в композиторській творчості XX - початку XXI століття, обгрунтуванню принципів інтерстилю як необхідної умови розвитку циклічної симфонії. Характеризуються актуальні музикознавчі підходи до стильового змісту симфонічної музики XX і XXI ст. Висвітлюються шляхи1 6 становлення жанру симфонії у творчості Г. Малера, Д. Шостаковича і Б. Лятошинського як представників рубіжного історичного часу музики. У дисертації, по-перше, обговорюється стильове мислення в музиці як особливий культурно-історичний феномен, наділений рисами стильової перехідності, по-друге - розкривається теоретичний і творчо-практичний (музичний) зміст явища стильової перехідності, по-третє - розкривається значення періоду кінця XIX - початку XX століття (зокрема, творчості Г. Малера) як першої кризи "великої" симфонічної композиторської творчості, середини XX століття (представленої творчістю, передусім, Д. Шостаковича і Б. Лятошинського) - як другої кризи, початку XXI століття — як третьої кризової крапки в розвитку симфонічної музики (до якої спрямована творчість Б. Тищенка, Г. Канчелі та С. Слонимського, в українському симфонізмі - творчість В. Губаренка й Є. Станковича). На основі стилістичного аналізу простежується стильова перехідність творчості зазначених композиторів як парадигма музичного мислення в жанровій галузі циклічної симфонії. Понятійна новизна роботи пов'язана з введенням в науковий музикознавчий ужиток категорії "інтерстиль", обґрунтуванням дискурсивного і музично-текстологічного зв'язку даної категорії з поняттями інтертекстуальності і метатексту.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.03. - Музыкальное искусство. - Одесская национальная музыкальная академия им. А.В. Неждановой, Министерство культуры Украины, Одесса, 2012. Диссертация посвящена исследованию интертекстуальных свойств циклической симфонии в композиторском творчестве XX - начала XXI века, обоснованию принципов интерстиля как необходимого условия развития циклической симфонии. Характеризуются актуальные музыковедческие подходы к стилевому содержанию симфонической музыки XX и XXI вв. Освещаются пути становления жанра симфонии в творчестве Г. Малера, Д. Шостаковича и Б. Лятошинского как представителей рубежного исторического времени музыки.
Thesis abstract for the degree of PhD of arts by specialty 17.00.03. - Music Art. - Odessa National Music Academy name A. Nezhdanova, the Ministry of Culture of Ukraine, Odessa, 2012. The thesis is devoted to investigation of intertextual properties of the cyclic symphony in the composers creative of the XX - early XXI century, the justification of interstyle principles as a prerequisite for the development of a cyclic symphony. Characterized by the current musicological approaches to the stylistic content of the symphonic music of the twentieth and twenty-first century. Highlights the way to becoming a genre of the symphony in the works of G. Mahler, D. Shostakovich, and B. Liatoshynsky as representatives of a landmark historical time of music
Description
Keywords
циклічна симфонія, жанрова перехідність, стильова перехідність, інтерстильові властивості, інтертекстуальність, метатекст, подієвість, автореферат дисертації, циклическая симфония, жанровая переходность, стилевая переходность, интерстилевые свойства, интертекстуальность, метатекст, событийность, cyclic symphony, genre transitivity, style transitivity, interstyle properties, intertextuality, metatext, event
Citation
Ємельяненко М. С. Циклічна симфонія в композиторській творчості XX століття: від жанрової перехідності до інтерстильових властивостей : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / М. С. Ємельяненко; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. - О., 2012. - 18 c.