Spatial placement of archaeological monuments as a reflection of the dynamics of the historical development of the Black Sea steppe during the early Iron Age

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Boltryk, Yuriy
Karjaka, Olexander
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Margulan Institute of Archaeology
Abstract
The article presents the results of a search for ancient trade routes that were leading from the main terminals of the ancient civilization of the Northern Black Sea region to the settlements of the Forest-Steppe of Eastern Europe. This transittook place along land communications, which used the three main watersheds of the Northern Black Sea region. In the archaic period of the Scythian history, the trade vector Berezan’ – Olbia was dominant. It reached the upper reaches of the Sian River (the agglomeration around the hillfort of Khotynets’) on the west and the hillforts of the Tiasmyn basin (Subotovs’ke and Motronyns’ke) in the middle of Dnieper region. From the end of the 5th century BC the Bosporus becomes the key trading agent of the Scythians. The flow of its goods reached the centre of Scythia (Kapulivs’ke and Kam’ians’ke hillforts, the agglomeration around them) using for this the eastern edge of the Lower Dnieper watershed or the Arabat Spit is a sand spit-peninsula in the western part of the Sea of Azov. In the 4th century BC Chersonessos and its Chora, relaying the goods of Heraclea Pontica, began to compete with the Bosporus. During the reconstruction of the routes of ancient roads, people paid attention to watersheds and elite mounds that were located on them. The relationship between the Scythian burial mounds and ancient routes obliquely indicates that the nomads, as the rulers of the steppe, were guarantors of safe trade and had their deal of these mutually beneficial relations.
Description
Мақалада Шығыс Еуропаның орманды даласының қоныстарына Солтүстік Қара теңіз аймағының ежелгі өркениетінің негізгі терминалдарынан апаратын ежелгі сауда жолдарын іздеудің нәтижелері берілген. Бұл маршрут Солтүстік Қара теңіз аймағының үш негізгі су айрығын пайдаланатын құрлық жолдары бойымен өтті. Скиф тарихының ежелгі кезеңінде Березан-Ольвиялық сауда жолдары басым болды. Батыста Сянь өзенінің жоғарғы ағысына (Хотынец қаласының айналасындағы агломерация), ал Орта Днепр маңында Тясмина алабының (Суботовский және Мотронинский) қаласына дейін жетті. Б.д.д. V ғ. аяғынан бастап Босфор скифтердің негізгі сауда агентіне айналады. Оның тауарларының ағыны Скифияның орталығына (Капуловский және Каменский қалалары, олардың айналасындағы агломерация) Төменгі Днепр су айырығы немесе Арабат стрелкасының шығыс шетін пайдалана отырып жетті. Б.д.д. IV ғасырда Херсонез және оның хоры Гераклеи Понтийск тауарларын тасып Босформен белсенді бәсекелесе бастайды. Ежелгі жолдардың реконструкциялау су айрықтары мен оларда орналасқан элиталық обаларға сүйеніп жүргізілді. Скиф обалары мен көне жолдардың арақатынасы көшпелілердің дала билеушілері ретінде қауіпсіз сауданың кепілі болғанын және бұл өзара тиімді қатынастарда өз үлесін алғанын жанама түрде көрсетеді.
В статье представлены результаты поиска древних торговых путей, ведших от ключевых терминалов античной цивилизации Северного Причерноморья к поселениям лесостепной зоны Восточной Европы. Этот маршрут проходил по сухопутным путям, которые использовали три основных водораздела Северного Причерноморья. В ранний период скифской истории доминировал Березанско-Ольвийский торговый путь. На западе он достигал верховьев р. Сян (агломерация вокруг городища Хотинец), а в Среднем Поднепровье городищ бассейна Тясмина (Суботовского и Мотронинского). С конца V в. до н.э. ключевым торговым агентом скифов становится Босфор. Поток товаров достигал центра Скифии (Капуловское и Каменское городища, агломерация вокруг них), используя для этого восточный край водораздела Нижнего Днепра или Арабатскую стрелку. В IV в. до н.э. Херсонес и его хора, перевозившие товары Гераклеи Понтийской, начинают активно конкурировать с Босфором. Реконструкции древних путей существлялись с опорой на водоразделы и элитные курганы, которые были на них расположенных. Взаимосвязь скифских курганов и древних путей косвенно указывает на то, что номады как властители степи выступали гарантами безопасной торговли и имели свою долю от этих взаимовыгодных отношений.
Keywords
Scythian period, land communications, hillfort, amphora, sword, chance find, conference materials, Скиф дәуірі, құрлық байланысы, қала, амфора, қылыш, кездейсоқ олжа, скифский период, сухопутные коммуникации, городище, амфора, меч, случайная находка
Citation
Boltryk Y. V. Spatial placement of archaeological monuments as a reflection of the dynamics of the historical development of the Black Sea steppe during the early Iron Age / Boltryk Yu., Karjaka O. // Eurasian steppe civilization: human and the historical and cultural environment : proceedings of the 5th International Congress of Archaeology of the Eurasian Steppes (Turkіstan, 11–14 October, 2022) : in 5 volumes. - Almaty, Turkistan : Margulan Institute of Archaeology, 2022. - Vol. 2. - P. 63-76.