Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Юхименко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено аналіз методологічних та ідеологічних засад, що стали підґрунтям для формування французької системи освіти. З’ясовано, що у період Відродження в освітній парадигмі було сформульовано основні світоглядні основи гуманоцентричної педагогіки, зроблено акценти на особистісному виборі, накреслено світоглядні орієнтири у освітянській діяльності. Французьке Просвітництво розкрите як таке, котрому властиві культ розуму, науки та освіти, віра у вічний прогрес, повага до мистецтва тощо. The article analyzes the methodological and ideological principles that became the basis for the formation of the French education system. It was found that during the Renaissance in the educational paradigm was formulated basic philosophical foundations of human-centric pedagogy focuses on personal choice, drawn ideological orientations in educational activities. French Enlightenment opened as such, which the peculiar cult of reason, science and education, belief in perpetual progress, respect for the art of others.
Description
Keywords
освіта, філософія освіти, Відродження, Просвітництво, система освіти, французька система освіти, education, philosophy of education, the Renaissance, the Enlightenment, French education system
Citation
Юхименко Н. Ф. Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти / Юхименко Н. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 29-33