Способи налагодження психологічного контакту у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови (на прикладі англійської мови)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Мазін, Дмитро
Нестеренко, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено дослідженню способів встановлення психологічного контакту між викладачем та студентами під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. В статті досліджені основні особливості спілкування між учасниками освітніх взаємодій у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови та доведено, що у процесі спілкування викладача іноземної мови зі студентом крім засвоєння іноземної мови, також відбувається передача соціального досвіду, відбувається зміна структури і сутності суб'єктів, що взаємодіють, формуються типи особистостей та вся різноманітність людських індивідуальностей, соціалізуються особистості студентів та викладача. Відтак, спілкування викладача іноземної мови зі студентом виражає не лише суспільну, а й особисту необхідність індивідів один для одного в процесі суспільного відтворення самої людини в усьому багатстві її особистих здібностей, потреб, цінностей та інших характеристик, відбувається процес формування особистості, її свідомості та самосвідомості. У статті обґрунтовано, що в процесі спілкування викладача іноземної мови зі студентом учасники освітніх взаємодій не лише отримують раціональну інформацію, формують способи розумової діяльності, а й за допомогою наслідування і переймання, співпереживання та ідентифікації засвоюють людські емоції, почуття та форми поведінки. На основі аналізу основних сторін (міжособистісної, когнітивної, комунікативно-інформаційної, емотивної та конативної) та видів ((міжособистісне, міжперсональне, довірливе, конфліктне, особисте ділове, пряме (безпосереднє), опосередковане) спілкування, у статті охарактеризовані його основні функції (прагматична, функція формування і розвитку, функція підтвердження, функція об'єднання- роз'єднання, функція організації та підтримки міжособистісних відносин та внутрішньо-особистісна функція). Визначено, що використання емпатії та активного слухання є основними способами налагодження психологічного контакту між викладачем та студентом у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. Оскільки використання емпатії та активного слухання у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням створює необхідні переумови для створення позитивної атмосфери на занятті, мінімізує ймовірність конфліктних ситуацій та сприяє формуванню поваги та довіри між учасниками освітнього процесу.
The article is devoted to the investigation of the key methods of psychological contact establishing among the teacher and the students during the ESP teaching. The key features of communication between the participants of the educational interactions in the process of the ESP teaching are analyzed and it is scientifically proved that in the process of communication among the teacher and the students there is also a transfer of social experience as well as a change in the structure and essence of the subjects that interact due to the fact that the types of personalities and all the diversity of human personalities are formed and the personalities of students and teachers are socialized. Thus communication of the ESP teacher with the students expresses not only social but also personal needs of the individuals for each other in the process of social interaction of the personality in all the richness of the personal abilities, needs, values and other key features. The article substantiates that in the process of communication between the ESP teacher and the students, the participants of educational interactions not only receive rational information, form ways of mental activity, but also learn human emotions, feelings and behaviors through imitation, empathy and identification. Based on the analysis of the main aspects (interpersonal, cognitive, communicative-informational, emotional and conative) and types (interpersonal, interpersonal, trusting, conflicting, personal business, direct (direct), indirect) of communication, the article describes its main functions (the function of formation and development, the function of confirmation, the function of union-separation, the function of organizing and maintaining interpersonal relationships and intra-personal function). It is scientifically proved in the article that the use of empathy and active listening are the main ways as well as methods to establish the psychological contact between the ESP teacher and the students in the process of teaching ESP. Because the use of empathy and active listening in the process of ESP teaching creates the necessary conditions to establish the positive atmosphere in the classroom, minimizes the possibility of conflicts and promotes respect and trust between participants.
Description
Keywords
іноземна мова за професійним спрямуванням, спілкування, функції спілкування, психологічний контакт, емпатія, активне слухання, стаття, ESP, communication, communication functions, psychological contact, empathy, active listening
Citation
Мазін Д. М. Способи налагодження психологічного контакту у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови (на прикладі англійської мови) / Дмитро Мазін, Людмила Нестеренко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. - Дрогобич, 2022. - Вип. 51. - С. 591-597.