Information and psychological security of the media space. Ukrainian experience of implementation of psycholinguistic component into media education

Abstract
The article covers the Ukrainian experience of the of integrating a psycholinguistic component into media and information education,which we consider as one of the most important elements of the information security control system in the media space. The psycholinguistic component aims at providing special knowledge and skills for analysing linguistic means and non-linguistic tools used in the media to enhance the impact on the reader’s world view (media and information literacy), identifying fraudulent messages to prevent access to personal data (cyber literacy). This component also involves the acquisition by the media consumer of the skills of identifying the methods and techniques used by journalists to influence the reader. These skills allow analysing texts and understand the author’s intentions and purpose, as well as identifying the used means and methods of influencing the reader. We have designed a course of media and information education for journalists and consumers of media products in order to help them fully navigate the modern information and communication space and effectively counteract disinformation. The course aims to: (1) the formation of competence in the field of media, information and cyber literacy; (2) inclusion in the media literacy course of the basics of psycholinguistic analysis of materials; (3) the development of cyber literacy. The research used such methods as questionnaires, analysis and synthesis, arrangement, and systematization of theoretical and empirical material, psycholinguistic analysis of text. Conclusions. In the study, the psychological readiness of a media specialist to counteract manipulative informational and communicative influences is considered within the scope of the activity approach and in relation to such individual characteristics as motivational, cognitive, informational-technical, emotional-volitional, and moral-ethical competences. A media specialist’s possession of all these competencies is necessary for the formation of a stable psychological readiness to resist manipulative influences.
Description
У статті висвітлюється український досвід впровадження психолінгвістичного компонента в медійно-інформаційну освіту, яку ми розглядаємо як одну з найважливіших складових системи контролю за інформаційною безпекою в медіапросторі. Психолінгвістичний компонент спрямований на надання особистості спеціальних знань і навичок для виявлення мовних та мовних засобів, які використовуються для посилення впливу на аудиторію (медійна й інформаційна грамотність); виявлення маніпулятивних повідомлень і запобігання доступу до персональних даних (кіберграмотність). Психолінгвістичний компонент медіаосвіти має на меті оволодіння особистістю навичками аналітичного мислення за допомогою операцій аналізу, синтезу, узагальнення та порівняння. Він також передбачає набуття навичок встановлення методів і прийомів, що використовуються журналістами для впливу на читача. Ці навички дозволяють аналізувати тексти і розуміти наміри та мету їх авторів, а також виявляти використані ними засоби і способи впливу на читача. Ми розробили спеціальний курс медіа й інформаційної освіти для журналістів та споживачів медіа-продукції, аби допомогти їм повноцінно орієнтуватися в сучасному медіа просторі й протидіяти дезінформації. Мета курсу: (1) формування компетентності у сфері медіа, інформаційної та кіберграмотності; (2)надання навичок психолінгвістичного аналізу матеріалів; (3) розвиток кіберграмотності. В дослідженні використані методи анкетування, аналізу та синтезу даних, організація та систематизація теоретичного та емпіричного матеріалу, психолінгвістичний аналіз тексту. Висновки. У дослідженні психологічна готовність медіафахівця до протидії маніпулятивним медіа впливам розглядається в межах діяльнісного підходу та у взаємозв’язку з такими особистісними характеристиками, як мотиваційна, когнітивна, інформаційно-технічна, емоційно-вольова та морально-етична компетентності. Володіння всіма цими компетентностями є необхідною умовою формування стійкої психологічної готовності медіафахівця до протистояння маніпулятивним впливам.
Keywords
psycholinguistic component, text analysis, media, information and cyber literacy, article, психолінгвістичний компонент, аналіз текста, ЗМІ, медійна, інформаційна та кіберграмотність
Citation
Krylova-Grek Y. Information and psychological security of the media space. Ukrainian experience of implementation of psycholinguistic component into media education / Yuliya Krylova-Grek, Olga Korniyaka // Psycholinguistics. - 2023. - Vol. 34, issue 1. - P. 111-128. - https://doi.org/10.31470/2309-1797-2023-34-1-111-128