Роль словотворчих формантів в ономасійній парадигмі

dc.contributor.authorКуцак, Ганна
dc.date.accessioned2022-12-22T07:43:15Z
dc.date.available2022-12-22T07:43:15Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ статті зроблено спробу визначити місце словотворчих формантів сучасної української літературної мови в ословленні об’єктів позамовної дійсності, з’ясувати особливості вживання словотворчих засобів залежно від номінативного наміру мовця. Описано випадки узвичаєного застосування словотворчих формантів у структурах різних ономасійних категорій – ономасійної категорії предметності, ономасійної категорії ознаковості (знаків дій і знаків-атрибутів), а також приклади оказіонального словотворення, що унаочнюють традиції вербалізації навколишнього світу в різних сферах мовлення на тлі розвитку українського суспільства. Простежено, що ословлення за участі словотворчих формантів відбувається з одночасною генералізацією відповідно до граматичних особливостей сучасної української мови. З огляду на визначену раніше в мовознавстві загальну роль словотворчого форманта в номінативному процесі – експлікації ономасійної бази чи ономасійної ознаки – схарактеризовано словотворчі засоби сучасної української мови. Підтверджено, що словотворчі іменникові, дієслівні й прикметникові суфікси слугують переважно для вираження ономасійної бази, а словотворчі префікси в ономасійній структурі експлікують здебільшого ономасійну ознаку. Установлено, що, добираючи засоби вербалізації складників категорії предметності чи категорії ознаковості (процесів, дій, ознак реалій дійсності), номінатори використовують насамперед регулярні словотворчі засоби, за якими щоразу закріплюється певна "мовна пам’ять" – своєрідна внутрішня форма. Спостерігаємо деяку прив’язаність словотворчого форманта до структури та наявних у ній елементів – інших словотворчих засобів, часто поєднаних із граматичними маркерами. Разом вони становлять зразок для створення нової номінативної одиниці. Водночас завдяки так званій внутрішній формі словотворчого засобу оказіональна деривація демонструє його певну самостійність: у деяких контекстах він може набувати здатності самостійно вербалізувати поняття. Словотворчі форманти, що, так би мовити, випадають із мовних традицій ословлення реалій навколишнього світу, додають номінативній одиниці експресії.uk_UA
dc.description.abstractThe article attempts to determine the place of word-forming formants of modern Ukrainian literary language in the verbalization of objective reality; to find out the peculiarities of the use of word-forming means depending on the nominative intention of the speaker. The cases of traditional using of wordforming formants are described in the structures of different onomasiological categories – (in the onomasiological category of objectivity, the onomasiological category of sign (the signs of actions and signs-attributes)), as well as examples of occasional word formation that illustrate the traditions of verbalization of the world in different spheres of Ukrainian society. It is observed that verbalization with the participation of word-forming formants takes place with simultaneous generalization in accordance with the grammatical features of the modern Ukrainian language. Earlier, linguists defined the general role of the word-forming formant in the nominative process: verbalization of the onomasiological basis or onomasiological feature. Accordingly to this, the word-forming means of the modern Ukrainian language are characterized. It is confirmed that word-forming noun, verb and adjective suffixes are suitable mainly for expressing the onomasiological basis, and word-forming prefixes in the onomasiological structure verbalize the onomasiological sign first of all. It has been established that nominators verbalize elements of the category of objectivity or the category of sign (processes, actions, signs of realities of actuality) first of all via regular wordformation means, which are characterized by a certain "linguistic memory" – the kind of internal form. We observe some attachment of the word-forming formant to the structure and its existing elements – other word-forming means, which is a models that in combination with grammatical markers is for creating a new nominative unit. At the same time, the occasional derivationdemonstrates its certain independence due to the so-called internal form of the word-forming means: formant can acquire the ability to verbalize the concept independently in some contexts. Some word-forming forms do not correspond to the linguistic traditions of verbalization of the realities of the surrounding world and give expression to the nominative unit.en_US
dc.identifier.citationКуцак Г. М. Роль словотворчих формантів в ономасійній парадигмі / Куцак Г. М. // Нова філологія. - 2021. - № 83. - C. 161-167. - https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-23uk_UA
dc.identifier.issn2414-1135
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-23
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24407
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНова філологіяuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectсловотворчий формантuk_UA
dc.subjectпохідна номінативна одиницяuk_UA
dc.subjectономасійна категоріяuk_UA
dc.subjectономасійна структураuk_UA
dc.subjectономасійна базаuk_UA
dc.subjectономасійна ознакаuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectword-forming formanten_US
dc.subjectderived nominative uniten_US
dc.subjectonomasiological categoryen_US
dc.subjectonomasiological structureen_US
dc.subjectonomasiological basisen_US
dc.subjectonomasiological signen_US
dc.titleРоль словотворчих формантів в ономасійній парадигміuk_UA
dc.title.alternativeThe role of word-forming formants in the onomasiological paradigmen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kutsak_Rol_slovotvorchykh_formantiv_v_onomasiinii_paradyhmi.pdf
Size:
355.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: