Економіст Іван Вернадський як предтеча української академічної науки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Курбет, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті автор поставив за мету виокремити та проаналізувати основні аспекти наукової діяльності видатного українського економіста XIX ст. І. Вернадського, які можна кваліфікувати як передумови утворення Української академії наук. В ході аналізу біографії вченого було виявлено основні віхи його діяльності, які засвідчують активну наукову позицію. Згідно вказаної мети, дослідження було зосереджено на трьох образах, або ролях вченого - професора, видавця і українця. Освітянський геній професора І. Вернадського реалізувався у провідних закладах вищої освіти Російської імперії. Він був вельми прискіпливим у розробці лекційних матеріалів, особливу цінність вбачав у викладанні історії науки, без якої неможливо зрозуміти її значення. Гуманістичну традицію, започатковану вченим в економічній науці, продовжила Київська політекономічна школа, представником якої був один з перших академіків У АН Р. Орженцький. У прагненні популяризації та привернення уваги суспільства до практичного зрізу проблем політичної економії І. Вернадський заснував одне з перших спеціалізованих економічних видань "Экономический указатель". На його сторінках велась активна полеміка з авторами інших тогочасних видань стосовно актуальних проблем господарського розвитку, а підготовлені до друку публікації неодноразово привертали увагу Головного управління цензури. Журнал та його додаток "Экономист" стали основними майданчиками популяризації здобутків західних економістів. Все життя вчений ідентифікував себе як українця, а публікація праць російською мовою диктувалася радше історичними обставинами відсутності української державності. І. Вернадському вдалося прищепити любов до України своєму синові Володимиру - першому президенту УАН. Автор зробив висновок, що створенню УАН передувало багато чинників та обставин, корені яких варто шукати задовго до 1918 року. Одним із них була діяльність І. Вернадського та його життєва позиція. Вчений працював над формуванням якісного наукового середовища, сприятливого для розвитку науки та становлення інтелектуальних геніїв - батьків-засновників Академії та перших академіків Української академії наук.
To determine and examine the main scientific activity aspects of the outstanding Ukrainian economist of the 19th century Ivan Vernadsky, which can be qualified as preconditions of the establishment of the Ukrainian Academy of Sciences (UAS). Thoroughly studying Vernadsky’s biography, the author revealed the main milestones of his scientific activity, which approve his active scientific position. Due to purpose of the paper, the author concentrated on three roles of the scientist, such as, a professor, a publisher, and a Ukrainian. Professor Vernadsky educational genius was realized in the leading Universities of the Russian Empire. He was very careful and precise in his work on the lecture materials. He saw a special value in studying the history of science, without which it is impossible to understand its importance. The humanistic tradition started by Vernadsky was continued by the Kyiv School of Political Economy, including one of its representatives and one of the first academicians of the UAN Roman Orzhentsky. Vernadsky founded one of the first specialized economic journals "Economicheskiy Ukazatel" ("Economic Guide") in his strife to popularize the practical aspects of political economy and attract society’s attention to it. The journal published active polemics with authors of other periodicals concerning urgent economic problems. The ideas expressed on its pages repeatedly attracted the attention of the Main Directorate of Censorship. "Economicheskiy Ukazatel" and its attachment "Economist" became the main platforms for the popularization of the Western economists’ achievements. Throughout his life, Vernadsky identified himself as Ukrainian, being his Russian-language publications required by the historical circumstances of the absence of Ukrainian statehood. Vernadsky was able to bring up his love to Ukraine in his own son Volodymyr - the first president of the UAN. This study has confirmed the existence of many different factors and circumstances, which influenced the UAS establishment long before 1918. Among such factors were Vernadsky’ scientific activities and his life’s attitude. We can conclude that he worked hard on the formation of a high-quality scientific environment, favorable for scientific development and emergence of intellectual geniuses such as the UAS founding fathers and the first academicians.
Description
Keywords
Іван Вернадський, економісти, Українська академія наук, Національна академія наук України, українська економічна думка, економічні журнали, професура XIX ст., стаття, Ivan Vernadsky, economists, Ukrainian Academy of Sciences, National Academy of Science of Ukraine, Ukrainian economic thought, economic journals, economic publishing, 19th century professors
Citation
Курбет О. П. Економіст Іван Вернадський як предтеча української академічної науки / О. П. Курбет // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. - 2018. - Вип. 51. - С. 58-77.