Макроекономічні дисбаланси в Україні: моніторинг на основі MIP Scoreboard та модельні оцінки їхнього впливу на зростання і стабільність

dc.contributor.authorГеєць, Валерій
dc.contributor.authorСкрипниченко, Марія
dc.contributor.authorШумська, Світлана
dc.date.accessioned2021-08-17T13:44:45Z
dc.date.available2021-08-17T13:44:45Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractСеред гострих проблем розвитку світової економіки розглянуто проблему ідентифікації та моніторингу макроекономічних дисбалансів, що упродовж останніх десятиліть особливо актуальні для країн, різних за розміром, географічним положенням та роллю в геополітиці. Для України, що обрала європейський шлях розвитку, апробація європейської методики визначення дисбалансів є одним із домашніх завдань, яке передбачає розбудову системи заходів мікро- та макропруденційної політик, що можуть ослабити негативний вплив наявних дисбалансів і попередити появу нових. У контексті необхідності вчасного виявлення макродисбалансів, які гальмують економічну динаміку і призводять до розгортання фінансово-економічних криз в Україні, наукова новизна дослідження полягає у здійсненні аналітичної та кількісної оцінки масштабів нагромаджених у вітчизняній економіці зовнішніх і внутрішніх дисбалансів та емпіричній перевірці гіпотез щодо їхнього негативного впливу на темпи економічного зростання та стабільність. На основі європейської процедури макроекономічного дисбалансу «Тhe Macroeconomic Imbalance Procedure» (MIP Scoreboard) проведено аналіз динаміки основних індикаторів, які засвідчили наявність дисбалансів у зовнішній і внутрішній сферах, на ринку праці України. Зокрема, на тривалий характер дисбалансів вказує моніторинг показників: сальдо поточного рахунку, чистої інвестиційної позиції, ринкової частки експорту країни, реального ефективного курсу гривні, боргу сектору державного управління, безробіття серед молоді. Проведено регресійний аналіз і на часовому проміжку 2001—2018 рр. побудовано ряд моделей, які підтвердили наявність статистичного впливу динаміки показників, що є основними індикаторами дисбалансів у MIP Scoreboard, на темпи економічного зростання в Україні. Реалізація та прогнозні оцінки пробіт-моделі підтвердили високу ймовірність настання кризи у короткостроковій перспективі внаслідок нагромаджених і формування нових дисбалансів у різних сферах економіки України, що є загрозливим, оскільки це може призвести до зниження конкурентоспроможності країни та фінансової нестабільності. Наголошено на необхідності розроблення і впровадження в українську практику моніторингу MIP Scoreboard з урахуванням національної специфіки для раннього виявлення загроз стабільності та своєчасного попередження кризових ситуацій, оскільки накопичені проблеми, окрім негативного впливу на економічну динаміку, можуть також мати й негативні соціально-політичні наслідки.uk_UA
dc.description.abstractAmong the acute problems of the last decades world economy development, the article deals with the problem of identification and monitoring of macroeconomic imbalances, which is especially relevant for countries of different size, geographical location and role in geopolitics. For Ukraine, which has chosen the European path of development, the adaptation of the European methodology for identifying imbalances is one of the homework tasks that involves building a system of micro- and macro-prudential policies that can mitigate the negative impact of existing ones and prevent the emergence of new imbalances. In the context of the need for timely identification of macro-imbalances that hinder economic dynamics and lead to the unfolding of financial and economic crises in Ukraine, the scientific novelty of the study is to carry out an analytical and quantitative assessment of the external and internal imbalances scales, that were accumulated in the domestic economy, and the empirically test of hypotheses regarding their negative impact on economic growth and stability. On the basis of the European Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP Scoreboard), was conducted to analyze the dynamics of the main indicators, that indicate the presence of imbalances in the foreign and domestic sphere, and the labor market in Ukraine. In particular, the long-term nature of the imbalances is indicated by the monitoring of indicators: current account balance, net international investment position, export market share, real effective hryvnia exchange rate, general government gross debt, youth unemployment rate. The conducted regression analysis and econometric models, constructed for the period 2001—2018, confirmed the presence of statistical influence of the dynamics of indicators, which are the main indicators of imbalances in the MIP Scoreboard, on the growth of Ukraine. The realization and estimates of the probit model confirmed the high likelihood of a crisis in the short term due to the accumulated and the formation of new imbalances in various areas of the Ukrainian economy,that is threatening and may lead to a decrease in the country’s competitiveness, and to financial instability. The authors emphasize the need to develop and implement into national practice the MIP Scoreboard procedure, taking into account national specificities for early detection of stability threats and timely crisis prevention, since the accumulated problems, in addition to their negative impact on economic dynamics, can also have negative socio-political consequences.en_US
dc.description.abstractСреди острых проблем развития мировой экономики рассмотрена проблема идентификации и мониторинга макроэкономических дисбалансов, которая является особенно актуальной для Украины. В контексте необходимости своевременного выявления макродисбалансив, которые тормозят экономическую динамику и приводят к развертыванию финансово-экономических кризисов в Украине, научная новизна исследования заключается в осуществлении аналитической и количественной оценки масштабов накопленных в отечественной экономике внешних и внутренних дисбалансов и эмпирической проверке гипотез относительно их негативного влияния на темпы экономического роста и стабильность. На основе европейской процедуры макроэкономического дисбаланса «Тhe Macroeconomic Imbalance Procedure» (MIP Scoreboard) проведен анализ динамики основных индикаторов, которые показали наличие дисбалансов во внешней и внутренней сферах, на рынке труда Украины, а построенные на временном промежутке 2001—2018 гг. регрессионные модели и пробит-модель подтвердили наличие их статистического влияния на темпы экономического роста и высокую вероятность наступления кризиса в краткосрочной перспективе в результате накопленных и сформированних новых дисбалансов в разных сферах экономики Украины.ru_RU
dc.identifier.citationГеєць В. М. Макроекономічні дисбаланси в Україні: моніторинг на основі MIP Scoreboard та модельні оцінки їхнього впливу на зростання і стабільність / Геєць В. М., Скрипниченко М. І., Шумська С. С. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - Т. 2, № 33. - С. 296-305.uk_UA
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206956
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20542
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceФінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectмакроекономічний дисбалансuk_UA
dc.subjectекономічне зростанняuk_UA
dc.subjectстабільністьuk_UA
dc.subjectMIP Scoreboarduk_UA
dc.subjectрегресійна модельuk_UA
dc.subjectпробіт-модельuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectmacroeconomic imbalanceen_US
dc.subjectgrowthen_US
dc.subjectstabilityen_US
dc.subjectMIP Scoreboarden_US
dc.subjectregression modelen_US
dc.subjectprobit-modelen_US
dc.subjectмакроэкономический дисбалансru_RU
dc.subjectэкономический ростru_RU
dc.subjectстабильностьru_RU
dc.subjectMIP Scoreboardru_RU
dc.subjectрегрессионная модельru_RU
dc.subjectпробит-модельru_RU
dc.titleМакроекономічні дисбаланси в Україні: моніторинг на основі MIP Scoreboard та модельні оцінки їхнього впливу на зростання і стабільністьuk_UA
dc.title.alternativeMacroeconomic Imbalances in Ukraine: MIP Scoreboard Monitoring and Model Estimates of their Impact on Growth and Stabilityen_US
dc.title.alternativeМакроэкономические дисбалансы в Украине: мониторинг на основе MIP Scoreboard и модельные оценки их влияния на рост и стабильностьru_RU
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Heiets_Makroekonomichni_dysbalansy_v_Ukraini.pdf
Size:
342.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: