Особливості мови і стилю викладення матеріалу наукових досліджень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Галицька, Елеонора
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статті розглянуто завершальний етап наукового дослідження – логічне і послідовне викладення його результатів. Висвітлено ознаки наукового стилю: науковість, інформативність, предметність, об’єктивність, логічність, узагальнення, абстрагованість, лаконічність, доказовість і аргументованість, переконливість тверджень, доступність і цілісність, структурованість, однозначність, висновок, композиція тексту. Зазначено характерні риси наукової мови – точність, ясність, стислість, смислова завершеність їх словесного виразу і, таким чином, предметність тлумачень і використання спеціальної термінології. Метою статті є узагальнення наукових підходів щодо особливостей мови і стилю викладення результатів наукових досліджень, а для кращого сприйняття матеріалу його подано у наочній і зручній формі за допомогою табличного методу. Зокрема, це – таблиці, які характеризують спеціальні функціонально-лексичні засобами вираження зв’язків (засоби для поєднання інформації) у науковому тексті; використання у науковому тексті увідних слів і словосполучень, які вказують на ступінь вірогідності результатів; словесні конструкції, завдяки яким здійснюється виклад текстового матеріалу безособовим монологом; різновиди різної позиції автора до позиції інших авторів, зарубіжних і вітчизняних вчених, з дотриманням правил мовленнєвого етикету; стильові ознаки наукового стилю. Також розкрито характерні різноманітні стильові недоліки наукових текстів. Висвітлено власний досвід, який сприяє формуванню та удосконаленню наукового стилю викладення матеріалу здобувачами вищої освіти. Зокрема, зазначаються види робіт, які сприяють з першого року навчання в університеті здобувати студентами навичок роботи з інформаційними джерелами, а, виконуючи письмові роботи, робити перші кроки в засвоєнні лексичних і стилістичних форм викладення матеріалу, засвоєння норм мовленнєвого етикету не тільки у спілкуванні, а й також у наукових підходах при виконанні письмових робіт.
Description
The final stage of scientific research – a logical and consistent presentation of its results is considered in this article. The features of the scientific style are highlighted: scientificity, informativeness, objectivity, objectivity, logic, generalization, abstraction, brevity, evidentiality and argumentation, persuasiveness of statements, accessibility and integrity, structuredness, ambiguity, conclusion, composition of the text. The characteristic features of scientific language are indicated – accuracy, clarity, brevity, semantic completeness of their verbal expression and, thus, the objectivity of interpretations and the use of special terminology. The purpose of the article is to generalize scientific approaches regarding the peculiarities of the language and style of presenting the results of scientific research, and for a better understanding of the material, it is presented in a visual and convenient form using the tabular method. In particular, these are tables that characterize special functional and lexical means of expressing connections (means for combining information) in a scientific text; the use in the scientific text of introductory words and phrases that indicate the degree of probability of the results; verbal constructions, thanks to which the text material is presented in an impersonal monologue; varieties of the different position of the author to the position of other authors, foreign and domestic scientists, in compliance with the rules of speech etiquette; stylistic features of the scientific style. Various stylistic flaws characteristic of scientific texts are also revealed. The author's own experience, which contributes to the formation and improvement of the scientific style of presentation of material by students of higher education, is highlighted. In particular, the types of works that contribute to the acquisition by students of the skills of working with information sources from the first year of study at the university, and, performing written works, to take the first steps in learning the lexical and stylistic forms of presenting the material, learning the norms of speech etiquette not only in communication, but also and also in scientific approaches when performing written works.
Keywords
науковий результат, мова і стиль викладення матеріалу дослідження, ознаки наукового стилю, характерні риси наукової мови, засоби вираження у науковому тексті зв’язків, увідних слів і словосполучень, словесних конструкцій., стаття, scientific result, language and style of presentation of research material, signs of scientific style, characteristic features of scientific language, means of expressing connections, introductory words and phrases, verbal constructions in a scientific text
Citation
Галицька Е. В. Особливості мови і стилю викладення матеріалу наукових досліджень / Галицька Елеонора Вікторівна // Наукові перспективи. - 2022. - № 11 (29). - С. 142-155. - https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-11(29)-142-155