Соціальний ґрадієнт та нерівності у здоров'ї населення України працездатного віку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Мажак, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено результати дослідження соціального ґрадієнту та соціальних нерівностей у здоров’ї серед населення працездатного віку в Україні на основі масивів загальнонаціонального дослідження "Індекс Здоров’я. Україна" за 2017–2020 роки (33 058 респондентів, віком 18–65 років). Основними цілями дослідження були: вивчення взаємозв’язків між потенційними соціальними детермінантами здоров’я та статусом суб’єктивного здоров’я; виявлення та порівняння соціально-економічних нерівностей у самооцінці здоров'я; дослідження соціального "градієнта" у здоров’ї населення працездатного віку в Україні та виявлення найбільш вразливих категорій населення. Соціальні нерівності у здоров’ї є проблемою для більшості суспільств, навіть, незважаючи на наявність високоефективних систем охорони здоров’я, адже, якщо одні нерівності у здоров'ї зумовлюються генетично, то інші є соціально зумовленими і переважно перебувають поза контролем окремих індивідів. Під соціальними нерівностями у здоров’ї розуміють постійні відмінності у здоров’ї між соціально-демографічними групами населення. У дослідженні використано біноміальний логістичний регресійний аналіз, який було проведено у два етапи та матеріалістичний підхід до вивчення соціальних нерівностей у здоров’ї. Соціальний ґрадієнт у здоров’ї не лише показує, що найгіршою є самооцінка здоров’я у найбідніших, а він також прослідковується серед усіх груп працездатного населення України відповідно до їх доходу чи СЕС, що підтверджено результатами логістичної регресії. Відповідно до матеріалістичного підходу прослідковується чітка залежність між соціально-економічними факторами та станом здоров’ям, найбільш вразливими є категорії респондентів з найстаршої вікової групи та респонденти яким не вистачає грошей навіть на їжу або респонденти з найнижчим СЕС. Додатково, виявлені соціальні нерівності у здоров’ї на основі гендерних, вікових та освітніх відмінностей. Результати дослідження можуть бути корисними при розробці політики боротьби з нерівностями у здоров'ї серед працездатного населення в Україні.
Description
The article presents the results of the study of the social gradient and social inequalities in health among the working-age population in Ukraine based on the nationwide study "Health Index. Ukraine" data for 2017–2020 (33,058 respondents, aged 18–65). The main goals of the study were: to reveal the relationships between potential social determinants of health and subjective health status; to identify and compare socio-economic inequalities in self-reported health; to investigate the social "gradient" in the health of the working-age population in Ukraine and reveal the most vulnerable categories of the population. Social inequalities in health are an issue for most societies, even despite the presence of highly effective healthcare systems, because while some health inequalities are genetically determined, others are socially structured and lay mostly beyond the control of individuals. Social inequalities in health show persistent differences in health between socio-demographic population groups. The study used binomial logistic regression analysis, which was conducted in two stages, and a materialistic approach to investigate social inequalities in health. The social gradient in health not only shows that the poorest have the worst self-reported health, but it is also observed among all groups of the working-age population of Ukraine according to their income or SES, which is confirmed by the logistic regression results. According to the materialistic approach, a relationship between socio-economic factors and health status is observed, the categories of respondents from the oldest age group and respondents who do not have enough money even for food as well as respondents with the lowest SES are the most vulnerable populations groups. In addition, social inequalities in health based on gender, age and level of education differences were identified. The study results can be useful in developing policies to tackle health inequalities among the working-age population in Ukraine.
Keywords
соціальний ґрадієнт у здоров’ї, соціальні нерівності в здоров’ї, самооцінка здоров’я, населення України працездатного віку, стаття, social gradient in health, social inequalities in health, self-reported health, the workingage population of Ukraine
Citation
Мажак І. М. Соціальний ґрадієнт та нерівності у здоров'ї населення України працездатного віку / Мажак Ірина Михайлівна // Перспективи. Соціально-політичний журнал. - 2022. - № 4. - С. 110-118. - https://doi.org/10.24195/spj1561-1264.2022.4.16