Європейські цінності: ліберальна доктрина крізь призму методології політичної економії

dc.contributor.authorАртьомова, Тетяна
dc.date.accessioned2020-05-08T10:36:30Z
dc.date.available2020-05-08T10:36:30Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractПрояснення законів гармонійного упорядкування системи суспільного господарства значною мірою здійснювалося в надрах європейської цивілізації в ході еволюції фундаментального наукового знання. Так, синергія інтелектуальних зусиль представників класичної німецької філософії, англійської політичної економії, французьких соціальних вчень стала каталізатором і одночасно родючим культурним ґрунтом для становлення громадянських інститутів нового часу. Трансцендентне осмислення цивілізаційних цінностей як системи суспільних відносин покликана здійснити політична економія – наука про закони господарювання. Така місія економічної науки позначилася в ході становлення її класичного дослідницького русла як логіки Серединного шляху. Втім сучасна економічна теорія за змістом залишається традиційною. Вона не осмислює свій об’єкт в єдиній просторово-часовій системі координат; не розпізнає економічну цінність (економічне благо) як власний предмет і підґрунтя суспільних відносин. У зв’язку з цим найважливіші поняття цивілізаційної спадщини зазнають істотного спотворення. Найважливішими загальнолюдськими цінностями, оприлюдненими європейською спільнотою в новий час, є свобода, рівність, братерство, які вважаються політичними за своїм походженням. Проте кристалізація цінностей свободи, рівності, братерства в їхній синкретичній єдності початково здійснюється в надрах політичної економії. У новий час кожна з них була взята за основу однією з традиційних методологічних гілок економічної науки. Так, проблема свободи є ключовою для ліберально-маржинальної економічної доктрини, яка сьогодні ідеологічно живить освітні курси економікс. З метою модернізації навчальних курсів фахівці пропонують відновити їхній зв’язок з положеннями автентичної доктрини ліберального маржиналізму, з концептуальної системою Л. фон Мізеса. Таке переосмислення робить логіку функціонування сучасної ринкової економіки і основні принципи неоліберальної політики більш прозорими і одночасно проявляє недосконалість ліберальної доктрини в порівнянні з вихідними науковими положеннями класичної економічної думки.uk_UA
dc.description.abstractClarification of the laws of harmonious ordering of the social economy system was largely carried out in the depth of European civilization in the course of the evolution of fundamental scientific knowledge. Thus, the synergy of intellectual efforts of the representatives of classical German philosophy, English political economy and French social doctrines became a catalyst and, at the same time, a fertile cultural ground for the establishment of civic institutions of modern times. Transcendent understanding of civilizational values as a system of social relations is to be carried out by political economy – the science of economic laws. Such a mission of economic science was defined during the formation of its classic research line as the logic of the Middle Way. However, modern economic theory in content remains traditional. It does not conceive its object in a single space-time coordinate system or recognize the economic value (economic good) as its own object and the basis of social relations. For that reason, the most important concepts of civilizational heritage are considerably distorted. Freedom, equality, and brotherhood, which are considered to be political in origin, are the most important universal values that have been promulgated by the European community in modern times. However, the crystallization of the values of freedom, equality, and brotherhood in their syncretic unity is initially carried out in the depths of political economy. In recent times, each of them has been taken as one of the traditional methodological branches of economic science. Thus, the problem of freedom is key to the liberal-margin economic doctrine that today ideologically feeds educational courses in economics. In order to modernize the training courses, experts propose to restore their connection with the provisions of the authentic doctrine of liberal marginalization, and with the conceptual system of L. von Mises. This rethinking makes the logic of functioning of the modern market economy and the basic principles of neoliberal policy more transparent and at the same time shows the imperfection of liberal doctrine in comparison with the original scientific provisions of classical economic thought.en_US
dc.identifier.citationАртьомова Т. І. Європейські цінності: ліберальна доктрина крізь призму методології політичної економії / Тетяна Артьомова // Економічна теорія. - 2019. - № 4. - С. 5-28.uk_UA
dc.identifier.issn1811-3141
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15407/etet2019.04.005
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17261
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceЕкономічна теоріяuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectгармонійне упорядкування господарської системиuk_UA
dc.subjectметодологія політичної економіїuk_UA
dc.subjectліберальна ідеологіяuk_UA
dc.subjectсвобода економічного виборуuk_UA
dc.subjectєвропейські цивілізаційні цінностіuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectharmonious ordering of the economic systemen_US
dc.subjectmethodology of political economyen_US
dc.subjectliberal ideologyen_US
dc.subjectfreedom of economic choiceen_US
dc.subjectEuropean civilizational valuesen_US
dc.titleЄвропейські цінності: ліберальна доктрина крізь призму методології політичної економіїuk_UA
dc.title.alternativeEuropean Values: A Liberal Doctrine Through The Methodology Of Political Economyen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Artomova_Yevropeiski_tsinnosti_liberalna_doktryna_kriz_pryzmu_metodolohii_politychnoi_ekonomii.pdf
Size:
586.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: