Києворуська версія україногенези. Аргументи "за" і "проти"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Залізняк, Леонід
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Національна історія є стрижнем формування національної свідомості, міцність якої визначає життєздатність народу. Народження суб’єкта національної історії є однією з ключових її проблем, без вирішення якої неможливе успішне будівництво модерної української нації. Крім трьох головних версій походження українців (трипільська, ранньосередньовічна, пізньосередньовічна), деякі українські дослідники пропонують так звану києворуську концепцію україногенези. У статті зроблено критичний аналіз києворуської концепції народження українського народу. Серед сучасних вітчизняних дослідників найбільш активним її прибічником є Василь Балушок, який видав дві монографії, присвячені етногенезу українців. В них дослідник докладно розглядає головні аспекти києворуської версії походження українців. Тому в основу статті покладено аналіз двох його монографічних досліджень, які дають достатньо повне уявлення про сучасний стан проблеми походження українського етносу з Київської Русі. В. Балушок вважає, що формування українського етносу відбувалося в державі Русь і завершилося на межі ХІІ–ХІІІ ст. Головним недоліком версії україногенези В. Балушка є невизнання дослідником першої, племінної, фази формування русинів-українців. Вона охоплює усе раннє середньовіччя з кінця V по Х ст., коли український етнос складався зі споріднених протоукраїнських племен: антів, склавинів, дулібів, полян, деревлян, волинян, уличів, тиверців, хорватів. Останні консолідувалися в аристократичну націю русинів-українців у державі Русь протягом Х–ХІІІ ст. Етногенез українців відбувався в рамках універсальних законів етноісторичного розвитку народів середньої смуги Європи: англійців, іспанців, французів, румунів, чехів, поляків, сербів, хорватів, русинів-українців та ін. Усі вони пройшли три головні фази розвитку: 1. Племінну раннього середньовіччя (V–ІХ ст.); 2. Аристократичних націй розвиненого і пізнього середньовіччя (Х–ХVІ ст.); 3. Модерних націй нового та новітнього часів (ХVІІ–ХХІ ст.). Невизнання В. Балушком племінної фази україногенези суперечить зазначеним універсальним закономірностям розвитку великих етносів Європи.
Description
National history is the core of the formation of national consciousness, the strength of which determines the viability of the nation. The birth of the national history subject is one of its key problems, without whose solution the successful building of a modern Ukrainian nation is impossible. In addition to the three main versions of the origin of Ukrainians (Trypillia, early mediaeval, and late mediaeval), some Ukrainian researchers propose the so-called Kyivan Rus concept of Ukrainian genesis. The article presents a critical analysis of the Kyivan Rus concept of the birth of the Ukrainian nation. Vasyl Balushok, who has published two monographs touching the issue of the ethnogenesis of Ukrainians, is its most active supporter among modern domestic researchers. In them, the researcher examines in detail the main aspects of the Kyivan Rus version of the origin of Ukrainians. Therefore, the basis of the article is the analysis of two of his monographic studies, which provide a fairly complete picture of the current state of the problem of the Ukrainian ethnic group origin from Kyivan Rus. Balushok believes that the formation of the Ukrainian ethnos took place in Rus state and ended at the turn of the 12th and 13th centuries. The main shortcoming of V. Balushok's version of Ukrainaian genesis is the researcher's failure to recognise the first, tribal phase of the formation of Ruthenians-Ukrainians. It covers the entire early Middle Ages from the end of the 5th to the 10th centuries, when the Ukrainian ethnos consisted of related proto-Ukrainian tribes: Antes, Sklavens, Dulebs, Polans, Drevlians, Volhynians, Ulychis, Tivertsi, Croats. The latter consolidated into an aristocratic nation of Ruthenians-Ukrainians in the state of Rus during the 10th–13th centuries. The ethnogenesis of Ukrainians took place within the framework of the universal laws of the ethnohistorical development of the peoples of the middle part of Europe: Englishmen, Spaniards, Frenchmen, Romanians, Czechs, Poles, Serbs, Croats, Ruthenians-Ukrainians, etc. All of them went through three main phases of development: 1. The tribal period of the early Middle Ages (5th–9th centuries); 2. Aristocratic nations of the developed and late Middle Ages (10th–16th centuries); 3. Modern nations of the new and modern times (17th–21st centuries). V. Balushok's non-recognition of the tribal phase of Ukrainian genesis contradicts the specified universal laws of the development of the great ethnic groups of Europe.
Keywords
етногенез українців, Київська Русь, протоукраїнські племена, аристократична нація середньовіччя, В. Балушок, стаття, ethnogenesis of Ukrainians, Kyivan Rus, proto-Ukrainian tribes, aristocratic nation of the Middle Ages, V. Balushok
Citation
Залізняк Л. Л. Києворуська версія україногенези. Аргументи "за" і "проти" / Леонід Залізняк // Українознавство. - 2023. - № 1 (86). - С. 93-107. - https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(86).2023.275329