"Інтерпретативні спільноти" та їх роль у деміфологізації медіапростору

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Сусська, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Актуальність. З розгортанням медіакомунікаційних процесів в епоху цифрових технологій постає нагальне питання про деміфологізацію медіапростору. Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування та осмислення трансформацій, що відбуваються в сучасних медіакомунікаціях; демонстрація ролі "інтерпретативних спільнот" у деміфологізації медіапростору. Методологія. У межах соціопсихологічного підходу і на основі використання теоретичних понять системного аналізу стає можливим з найбільшою послідовністю і повнотою реалізувати одну з головних функцій дослідження – інтегративну, що дає змогу об’єднувати в єдину наукову систему численні емпіричні дані, теоретично осмислюючи їх та надаючи їм систематизованого, глибинного тлумачення. Не втрачає своєї актуальності також поширений у медіапсихології генеративний підхід, який поряд з мультидисциплінарним акумулює вивчення функціональності і ситуативності задоволення інформаційних потреб сучасних аудиторій, котрі поступово перетворюються на "інтерпретативні спільноти". Результати. У загальному контексті антропологічних і соціокультурних візій, що були традиційними для вивчення медіаспільнот саме у фокусі дослідження міфологізації простору масмедій, розглянуто актуальні можливості поглиблення суб’єктності акторів медіапростору. Відповідно до завдань дослідження здійснено як осмислення трансформацій, що відбуваються в сучасних медіакомунікаціях, так і аналіз ролі сучасних "інтерпретативних спільнот" у деміфологізації медіапростору. У висновках дослідження підтверджено, що відбувається переакцентуація уваги аудиторій із традиційних медіа на інтернет-середовища, що має під собою, безперечно, соціальне підґрунтя; проте з погляду психологічної науки це віддзеркалює зміни відчуття соціальної реальності, оцінок і соціальних запитів особистості, що є відповіддю на виклики сучасних процесів інформатизації і трансформаційних змін у суспільстві. Зауважено формування перспективи деміфологізації сприймання змісту медіапростору, адже виклики сучасного інформатизованого і трансформованого суспільства стають поштовхом для суб’єктного оцінювання інформації.
Description
Relevance. With the deployment of media communication processes in the age of digital technologies, an urgent question arises the demythologization of the media space. The aim of the study is to determine transformations which now take place at media communications and to show the role of the "interpretative communities" in the demifologization of media space. Methodology. Within the sociopsychological approach and the use of theoretical concepts of systems analysis it is possible with the greatest consistency and completeness to implement one of the main functions of research - integrating, which combines numerous empirical data, theoretically comprehending them and giving them a systematic in-depth interpretation. Also relevant is the generative approach common in media psychology, which, along with multidisciplinary, accumulates the study of the functionality and situationality of meeting the information needs of modern audiences, which are gradually becoming "interpretive communities". Results. Based on the general context of anthropological and sociocultural visions, which were traditional for the study of media communities in the focus of research on the mythologizing of the media space, it is proposed to consider current opportunities to deepen the subjectivity of media actors. This forms the tasks of the research, which consist both in understanding the transformations taking place in modern media communications and in analyzing the role of modern "interpretive communities" in the demythologization of the media space. The conclusions of the study indicate that there is a re-emphasis on the attention of audiences from traditional media to the Internet environment, which has, of course, a social basis; however, from a psychological point of view, it reflects changes in the sense of social reality, assessments and social demands of the individual, which is a response to the challenges of modern processes of informatization and transformational changes in society. The prospect of demythologizing the perception of the content of the media space is formed, because the challenges of modern informatized and transformed society become the impetus for the subjective evaluation of information.
Keywords
медіапростір, деміфологізація, інформаційні потреби, "інтерпретативні спільноти", суб’єктність, медіапсихологія, стаття, media space, demythologization, information needs, interpretive communities, subjectivity, media psychology
Citation
Сусська О. О. "Інтерпретативні спільноти" та їх роль у деміфологізації медіапростору / Сусська Ольга Олександрівна // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць. - Київ, 2022. - Вип. 12 (26). - C. 107-122.