Кандидатські твори студентів Київської духовної академії (1819–1924): специфіка жанру

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Ткачук, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено особливості кандидатських творів студентів Київської духовної академії (КДА) ХІХ – початку ХХ ст. як найважливішого елементу їхньої освітньо-наукової підготовки. Спираючись на широке коло першоджерел (статути духовних академій, укази Св. Синоду, журнали Конференції КДА, звіти та протоколи засідань академічної Ради, рукописні та друковані кандидатські твори випускників КДА, їхні спогади тощо), автор спростовує хибне ототожнення творів на здобуття ступеня кандидата богослов’я, написаних у православних духовних академіях Російської імперії, з сучасними кандидатськими дисертаціями. Розглядаючи ці твори як кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеня кандидата богослов’я, аналогічні за статусом до сучасних дипломних робіт здобувачів вищої освіти, автор доводить, що такий підхід не применшує їхнього важливого значення і потужного джерельного потенціалу у вивченні наукового доробку духовних академій ХІХ – початку ХХ ст. На прикладі Київської духовної академії у статті розкрито вагому роль самостійної дослідницької роботи студентів, опанування ними навичок академічного читання та письма у написанні якісних кандидатських творів; з’ясовано процедурні моменти, пов’язані з їхньою підготовкою, рецензуванням та оцінюванням. На підставі збережених рукописів кандидатських творів студентів КДА окреслено їхню проблематику, що стосувалася питань біблеїстики, патрології, догматичного, порівняльного, морального, пастирського богослов’я, літургіки, гомілетики, розгляд яких здійснювався переважно на історичному матеріалі. Наголошено на особливій популярності у КДА, як і в інших духовних академіях, досліджень із церковно-історичної тематики – зокрема й вивчення історії Православної Церкви та її ієрархії в так званому Південно-Західному краї Російської імперії (фактично – на українських теренах), а також історії Київської Академії XVII– ХІХ ст. У статті з’ясовано, що всупереч вимозі Св. Синоду пропонувати й обирати для кваліфікаційних праць теми суто богословського змісту, в КДА знаходили можливість реалізовувати зацікавлення студентів іншими гуманітарними науками – передусім філософією, свідченням чого є понад сто збережених рукописів кандидатських творів із філософської проблематики.
The article highlights the features of Candidate Degree works of the Kyiv Theological Academy students of the 19th – the beginning of the 20th centuries as the most important element of their educational and scientific training. Based on a wide range of primary sources (Theological Academies Statutes, the Most Holy Synod Decrees, journals of the Kyiv Theological Academy Conference, reports and minutes of the Academic Council meetings, handwritten and printed Candidate Degree works of the Kyiv Theological Academy graduates, their memoires, etc.), the author refutes the false identification of works for obtaining of the degree of Candidate of Theology, written in the Orthodox theological academies of the Russian Empire, with the modern Candidate dissertations. Considering these works as qualifying works for obtaining an academic degree of Candidate of Theology that are of similar status as the modern diploma works of higher education institution students, the author argues that such an approach does not diminish their importance and their great source potential in the study of scholarly work of the Orthodox theological academies of the 19th – early 20th centuries. Based on the example of the Kyiv Theological Academy, the article reveals the important role of independent research work of the students, their mastering of skills of academic reading and writing in creating Candidate Degree works of quality; explains the procedural moments associated with their preparation, review, and evaluation. Based on the preserved manuscripts of Candidate Degree works of the Kyiv Theological Academy students, the paper outlines their subjects related to Bible Studies, Patrology, Dogmatic, Comparative, Moral, Pastoral Theology, Liturgy, and Homiletics, which are considered chiefly on historical material. The author stresses the particular popularity of the studies in History of the Church at the Kyiv Theological Academy, as well as other theological academies, particularly the study of history of the Orthodox Church and its hierarchy in so-called Southewestern Krai of the Russian Empire (de-facto – the lands of modern Ukraine), as well as the history of the Kyiv Theological Academy of the 17th – 19th centuries. The article clarifies that contrary to the requirements of the Most Holy Synod to offer and choose the topics of exclusively theological nature for the qualification works, The Kyiv Theological Academy found the opportunity to realize the interest of students in other humanities – first of all, philosophy, the evidence of which is more than one hundred remaining manuscripts of Candidate Degree works on philosophical issues.
Description
Keywords
Київська духовна академія, кандидатські твори, богослов’я, філософія, стаття, Kyiv Theological Academy, Candidate works, theology, philosophy, article
Citation
Ткачук М. Л. Кандидатські твори студентів Київської духовної академії (1819–1924): специфіка жанру / Марина Ткачук // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2019. - Т. 3. - С. 3-14.
Collections