Стилістичні функції антонімів в українському перекладі художньої публіцистики Славенки Дракуліч

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Близнюк, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена особливостям добору увиразнювальних засобів у художній публіцистиці хорватської письменниці та журналістки Славенки Дракуліч. У ході дослідження виявлено, що творчість авторки не піддавалася аналізу українських вчених-лінгвістів, спорадичну увагу їй приділяли літературознавці О. Антонова, Т. Гундорова, Ю. Писаренко та історики О. Бетлій, В. Пресіч, проте специфіка текстів С. Дракуліч спонукає до вивчення використаних мовних засобів як в оригіналах, так і в перекладах. На матеріалі українського перекладу есе зі збірки "Вони б і мухи не скривдили. Воєнні злочинці на суді в Гаазі" досліджено особливості використання антонімів та антонімічних конструкцій, визначено їхні стилістичні та текстотвірні функції, простежено сугестивний потенціал. Встановлено, що явище антонімії проявляється на трьох текстових рівнях: лексичному (через добір традиційних слів та творення оказіональних авторських антонімів), синтаксичному (через протиставну побудову речень і абзаців) та композиційному (загальна контрастність оповіді). На всіх трьох рівнях головним протиставленням є різниця між звичайною людиною та воєнним злочинцем. Авторка дошукується прихованих ознак садиста й соціопата в довоєнних описах головного героя, а водночас намагається побачити людські риси в підсудному Гаазького трибуналу. Зіставлення перекладного матеріалу з оригіналом показало, що Р. Свято вдається до еліпсису та парцеляції для побудови більш коротких і влучних, а тому більш експресивних і сугестивних синтаксичних конструкцій. Тобто не просто перекладає, а співтворить текст, що робить його сильнішим та яскравішим для українського читача. Втім, ідіоматичні значення окремих сполук не вдалося зберегти. Проаналізований матеріал показав, що мова творів С. Дракуліч специфічна й варта уваги вчених-лінгвістів, адже детальне її вивчення дозволить робити якісніші переклади, що краще передаватимуть авторські смисли.
The article examines the peculiarities of the selection of expressive means in the artistic journalism of the Croatian writer and journalist Slavenka Drakulich. The study reveals that the author’s work was not analyzed by Ukrainian linguists, sporadic attention was paid to it by literary critics O. Antonova, T. Gundorova, Y. Pisarenko, and historians O. Betliy, V. Presich, but the specifics of the texts by S. Drakulich encourages the study of language tools used in both originals and translations. On the material of the Ukrainian translation of the essay from the collection "They Would Never Hurt a Fly: War Criminals on Trial in The Hague" the peculiarities of the use of antonyms and antonymic constructions are investigated, their stylistic and text-forming functions are determined, the suggestive potential is traced. It is established that the phenomenon of antonymy is manifested on three textual levels: lexical (through the selection of traditional words and the creation of occasional antonyms), syntactic (through contrastive construction of sentences and paragraphs), and compositional (general contrast of the story). At all three levels, the main opposition is the difference between an ordinary person and a war criminal. The author searches for hidden signs of a sadist and sociopath in the pre-war descriptions of the protagonist, and at the same time tries to see human features in the defendant of the Hague tribunal. Comparison of the translated material with the original showed that R. Svyato resorted to ellipsis and parcelling to construct shorter and more accurate, and therefore more expressive and suggestive syntactic constructions. That is, she does not just translate but co-creates the text, which makes it stronger and more vivid for the Ukrainian reader. However, the idiomatic meanings of some compounds were not preserved. The analyzed material showed that the language of S. Drakulich’s works is specific and worthy of the attention of linguists because its detailed study will allow to make higher quality translations that will better convey the author’s meanings.
Description
Keywords
художня публіцистика, есе, стилістична функція, антонім, антитеза, оксиморон, стаття, artistic journalism, essay, stylistic function, antonym, antithesis, oxymoron
Citation
Близнюк К. Р. Стилістичні функції антонімів в українському перекладі художньої публіцистики Славенки Дракуліч / Близнюк К. Р. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: "Філологія". - 2021. - № 50, т. 1. - С. 28-31.