Надприродне та чудесне в біблійному наративі: критичний досвід професорів Київської Духовної Академії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)

Abstract
Аналізуючи твори низки професорів та вихованців Київської духовної академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст., автор висвітлює важливий етап актуалізації у київському православному біблієзнавстві загальноєвропейської полеміки щодо визнання історичності надприродного й чудесного в біблійному наративі. Означену проблему розглянуто в її догматично-богословському та герменевтичному аспектах. Встановлено, що в раціоналістичному дискурсі європейських біблієзнавчих студій критика ідеї надприродного поставала передусім як проблема співвідношення історичного та міфологічного елементів у старо- та новозавітній оповідях. Апологія надприродного ґрунтувалася, своєю чергою, на визнанні історичної реальності чуда в Біблії. Таке визнання ставало наріжним каменем біблійної апологетики незалежно від її конфесійного спрямування. Показано, що київські біблієзнавці-академісти у своїх бібліографічних публікаціях та авторських розвідках підтримали спільні європейські й світові тренди полеміки щодо проблеми надприродного в Біблії. Вони заперечували десакралізацію біблійного наративу, критикуючи як міфологічні, так і натуралістичні його інтерпретації. Київські апологети підтвердили сутнісний зв’язок віроповчального, догматичного та герменевтичного аспектів проблеми історичності надприродного в Біблії: визнання реальності чуда є підтвердженням достовірності самого Святого Письма, його істинності та надійності як образу священної історії, джерела віри та практик життя.
In this article, the author carries on his research into works by professors of the Kyiv Theological Academy (KTA) in the second half of the nineteenth and early twentieth century. The author spotlights how the pan-European controversy over the recognition of supernatural and miraculous in the Bible was actualized in Kyiv Orthodox biblical studies. This problem is considered in its dogmatic-theological and hermeneutical aspects. It has been established that the European rationalist criticism of the supernatural was, first and foremost, a problem of correlation between the historical and mythological element in the biblical narrative. The comparison of historical and mythological elements in the Bible was the focal point of debates in the West for researchers of both the Old and the New Testaments. In turn, the supernatural apology based on the recognition of the historical reality of a miracle in the Bible. Such recognition became the cornerstone of biblical apologetics, regardless of confession. It was shown that Kyiv Biblical scholars in their research supported the common European and world trends of controversy over the supernatural problem in the Bible. The doctoral dissertation by Prof. Stefan Solskii (1877), on protecting the supernatural and miracle in the New Testament, became especially noticeable. The Kyiv Orthodox apologists denied the desаcralization of the biblical narrative by criticizing both the mythological and naturalistic interpretations of the Scriptures. They confirmed the essential connection of the religious, dogmatic, and hermeneutical aspects of the problem of the supernatural in the Bible. So, the recognition of the reality of a miracle is a confirmation of the authenticity of the Holy Scripture itself, its truth and reliability as an image of Sacred History, a source of faith and Christian style of life.
Description
Keywords
Біблія, біблійні студії, біблійне богослов’я, надприродне в Біблії, чудесне в Біблії, європейський контекст, Київська духовна академія, cтаття, Bible, Bible studies, Science, Theology, Supernatural in the Bible, Miracle in the Bible, European Context, Kyiv Theological Academy, article
Citation
Головащенко С. І. Надприродне та чудесне в біблійному наративі: критичний досвід професорів Київської Духовної Академії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Сергій Головащенко // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2019. - Т. 3. - С. 43-51.
Collections