Інноваційні аспекти діяльності промислових підприємств галузей переробної промисловості України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Бойко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Переробна промисловість протягом тривалого періоду часу залишається найважливішим та життєво необхідним видом економічної діяльності на міжнародній арені, є пріоритетом в забезпеченні безпеки держави, формуванні структури експортної торгівлі, сприянні розвитку інших галузей промисловості. Метою дослідження є визначення інноваційних аспектів діяльності промислових підприємств галузей переробної промисловості України Основними методами, які використовувались в процесі проведення дослідження є аналіз, статистичний, порівняння, дослідження документів, нормативно-правове регулювання. Узагальнено вітчизняний досвід функціонування сфери переробної промисловості, зокрема харчової та розвитку металургії в Україні в сучасних умовах євроінтеграції. Досліджено особливості сучасного стану розвитку харчової промисловості України. Проведена оцінка основних економічних показників діяльності вітчизняної харчової промисловості на інноваційних засадах. Виявлено позитивні аспекти розвитку та фактори, що стримують функціонування сфери харчової промисловості. Проаналізовано основні тенденції розвитку, виявлено проблеми та ризики функціонування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств металургійної промисловості. Обґрунтовано потенційні напрями співробітництва у сфері функціонування харчової та металургійної промисловості, зокрема в аспекті розвитку спеціальних форм організації інноваційної діяльності в контексті євроінтеграції України. Визначеного особливості інституційного забезпечення функціонування галузей переробної промисловості України на основі інновацій. Розроблено пропозиції щодо подальшого функціонування галузей переробної промисловості в Україні.
The manufacturing industry for a long period of time remains the most important and vital economic activity in the international arena, is a priority in ensuring the security of the state, forming the structure of export trade, promoting the development of other industries. In carrying out the research, the main problem that is relevant in today's conditions is identified - the main imperatives of the development of processing industries on an innovative basis. The aim of the study is to identify innovative aspects of the activities of industrial enterprises of the processing industry of Ukraine. The main methods that were used in the process of conducting a study are analysis, statistical, comparisons, research of documents, legal regulation. Review of domestic experience in the functioning of the processing industry, in particular the food industry and the development of metallurgy in Ukraine in modern conditions of European integration. The features of the current state of development of the food industry in Ukraine are investigated. An assessment of the main economic indicators of the domestic food industry on an innovative basis. The positive aspects of development and the factors constraining the functioning of the food industry are identified. The main development trends are analyzed, the problems and risks of the innovation activities of domestic metallurgical enterprises are identified. Potential areas of cooperation in the functioning of the food and metallurgical industry, particularly in the aspect of the development of special forms of organization of innovation in the context of Ukraine’s European integration, are substantiated. Certain features of the institutional support of the functioning of the processing industries of Ukraine on the basis of innovation. Developed proposals for the further functioning of the processing industries in Ukraine.
Обрабатывающая промышленность в течение длительного периода времени остается важнейшим и жизненно необходимым видом экономической деятельности на международной арене, является приоритетом в обеспечении безопасности государства, формировании структуры экспортной торговли, содействие развитию других отраслей промышленности. При осуществлении исследования определена основная проблема, которая актуальна в сегодняшних условиях - основные императивы развития отраслей перерабатывающей промышленности на инновационной основе. Целью исследования является определение инновационных аспектов деятельности промышленных предприятий отраслей перерабатывающей промышленности Украины. Основными методами, которые использовались в процессе проведения исследования, является анализ, статистический, сравнения, исследования документов, нормативно-правовое регулирование. Обзор отечественный опыт функционирования сферы перерабатывающей промышленности, в частности пищевой и развития металлургии в Украине в современных условиях евроинтеграции. Исследованы особенности современного состояния развития пищевой промышленности Украины. Проведена оценка основных экономических показателей деятельности отечественной пищевой промышленности на инновационной основе. Выявлены положительные аспекты развития и факторы, сдерживающие функционирования сферы пищевой промышленности. Проанализированы основные тенденции развития, выявлены проблемы и риски функционирования инновационной деятельности отечественных металлургических предприятий. Обоснованно потенциальные направления сотрудничества в сфере функционирования пищевой и металлургической промышленности, в частности в аспекте развития специальных форм организации инновационной деятельности в контексте евроинтеграции Украины.
Description
Keywords
інституційно-правове забезпечення, нормативно-правове регулювання, індустріальні парки, кластери, наукові парки, інвестиції, стаття, institutional and legal support, legal regulation, industrial parks, clusters, science parks, investments, институционально-правовое обеспечение, нормативно-правовое регулирование, индустриальные парки, кластеры, научные парки, инвестиции
Citation
Бойко О. М. Інноваційні аспекти діяльності промислових підприємств галузей переробної промисловості України / Бойко О. М. // Економічний вісник університету. - 2019. - № 42. - С. 30-49.