Лінгвістичні експертизи у судових справах про неправомірну вигоду (досвід комунікативно-прагматичного дослідження)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Доценко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано правові засади здійснення криміналістичних лінгвістичних експертиз, що здійснюються у судових справах про вимагання (зокрема погрози чи інші вербальні засоби примусу або тиску) будь-якої неправомірної вигоди. На основі дослідження нормативно-правової бази, яка регламентує організацію та проведення таких досліджень, встановлено, що відповідно до положень Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України, семантико-текстуальні експертизи мають на меті встановити наявність чи відсутність висловлювань, котрі містять пропозицію, обіцянку або надання, прийняття, спонукання до надання будь-якої вигоди (вказується, яких саме дій) тощо на основі спеціальних знань у галузі мовознавства. Об’єктом дослідження зазвичай є фрагменти, окремі висловлювання, текстові відтворення усного мовлення, що надаються для аналізу разом із дослівним текстовим відтворенням її змісту (стенограмою). Досліджено методику лінгвістичної експертизи мовлення у судових справах про вимагання (зокрема погрози чи інші вербальні засоби примусу або тиску) будь-якої неправомірної вигоди. Зокрема, наведено приклад семантичного та комунікативно-прагматичного дослідження наданих для експертизи текстових фрагментів, що були доказами у судовій справі, яка розглядалася у кримінальному провадженні. Відзначено, що комунікативна стратегія вимагання реалізується шляхом використання у діалозі адресантом повідомлення, котрий є ініціатором комунікативного акту вимагання, директивних мовленнєвих актів, змістом яких є спонукання адресата повідомлення до виконання певних дій, спрямованих на набуття неправомірної вигоди. Проаналізовано директивні висловлення різних типів, що наводяться у наданих для аналізу фрагментах тексту, а також мовні засоби, які є спеціальними маркерами вираження директивів.
Description
The article contains analysis of legal basis of forensic linguistic examinations conducted as a part of the proceedings in regard to demanding any illegal gain (including threats or other verbal means of coercion or pressure). It has been established based on the study of the regulatory framework regulating organization and conduct of such studies that, in accordance with the provisions of Research and Methodological Recommendations on Preparation and Scheduling of Forensic Examinations and Forensic Studies approved by the order of the Ministry of Justice of Ukraine, the purpose of the semantic-textual examinations is to establish availability or absence of statements containing any proposal, promise or provision, acceptance, inducing to provide any gain and the like based on special knowledge of linguistics. Fragments, certain statements, reproductions of oral speech in texts submitted for analysis along with the word-for-word reproduction of its contents (stenograph) are typically the subject of the study. This article presents the study of the linguistic examination of speech in proceedings in regard to demanding any illegal gain (including threats or other verbal means of coercion or pressure). An example of semantic and communicative and pragmatic study of the text fragments submitted for examination which served as evidence in the criminal proceedings has been suggested. The author noted that the communicative extortion strategy is implemented by the statement originator, who initiates a communication extortion act, by applying in the dialogues of the directive speech acts that mean compulsion of the statement addressee to perform certain actions aimed at obtaining illegal gain by the statement originator. Directive statements of different kinds included in the text fragments submitted for analysis have been analyzed, along with the speech means presenting special markers of expressing the directions.
Keywords
правнича лінгвістика, семантико-текстуальна експертиза, лінгвістична експертиза, лінгво-прагматика, комунікативна лінгвістика, стаття, legal linguistics, semantic-textual examination, linguistic examination, linguistic pragmatics, communicative linguistics
Citation
Доценко О. Л. Лінгвістичні експертизи у судових справах про неправомірну вигоду (досвід комунікативно-прагматичного дослідження) / Олена Доценко // Актуальнi питання гуманiтарних наук. - 2021. - Вип. 45, том 1. - C. 132-137. - https://doi.org/10.24919/2308-4863/45-1-21