Оцінка впливу температурних показників на формування маляріогенності території України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Забарна, О.
Халаїм, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Малярія – антропонозна трансмісивна хвороба, частка якої становить 2,6 % від усіх захворювань у світі. При оцінці рівня маляріогенності території вра- ховують показники температури повітря. Зміна клі- мату може створити сприятливіші умови для поши- рення малярії; необхідною є оцінка просторового роз- поділу переносників і збудників малярії для подальшого визначення потенційних ареалів цих видів. Порівняно температурні показники (1991-2010 рр.) і прогнози (Шевченко, 2014) для 5 регіонів України (Північний, Пів- денний, Східний, Західний, Центральний) з темпера- турними діапазонами толерантності для переносни- ків малярії (комарів Anopheles) та збудників (P. vivax, P. malariae, P. falciparum). Сформовані кліматичні особливості України перед- бачають придатні умови для завершення статевого розвитку малярійних плазмодіїв виду P. vivax та P. malariae в організмі комара у всіх регіонах країни влітку. Для формування спорозоїтів P. falciparum необ- хідною є середньосезонна температура не нижче 18 °С, що не спостерігається в наш час та не про- гнозується в майбутньому у межах Західного регіону. Температури на території Україні взимку не є опти- мальними для розвитку спорозоїтів в організмі комара, а тому можуть виступати лімітуючим фактором при поширенні малярії. Розповсюдження комарів Anopheles, залежно від сформованих кліматичних умов і майбутніх змін, є можливим по всій території України. Температурні оптимуми забезпечення життєдіяльності комарів Anopheles найбільш притаманні Південному регіону України, що сприяє створенню тут потенційних осе- редків з великою чисельністю переносників. Наразі кліматичні характеристики Україні відпо- відають помірному ризику поширення малярії (відпо- відно до методичних вказівок МОЗ Російської Федера- ції). Температурні прогнози до 2030 р. обумовлюють можливе підвищення ризику до відносно високого, що підкреслює важливість нових адаптаційних заходів, пов’язаних із загрозою зміни клімату.
Description
Malaria is an anthroponotic protozoan vector-borne disease which takes 2.6 % of all worldwide diseases. To estimate the level of malariogenic potential of a certain territory, air temperature data should be taken into account. Due to shifting the temperature patterns, climate change can create more appropriate conditions for malaria spreading; that is why it is important to estimate spacial distribution of malaria vectors and parasites for further evaluation of these species’ areal increase. In this research we have compared the temperature data (1991-2010) and prognoses (Shevchenko, 2014) for 5 main regions of Ukraine (Northern, Southern, Eastern, Western, and Central) with a temperature range tolerance for malaria vector (mosquito g. Anopheles) and parasites (P. vivax, P. malariae and P. falciparum). Climatic conditions in Ukraine allow executing a full sporogonic cycle of P. vivax and P. malariae in mosquito organism in all regions during the summer period. To form sporozoites P. falciparum the average seasonal temperature should not be lower than 18 °С, which is not expected for Western part of Ukraine. Winter temperatures in Ukraine are not optimal for sporozoites development in the organism of a mosquito and can be regarded as limiting factors for malaria spread in winter. At the same time, spreading of mosquito g. Anopheles is possible on the territory of Ukraine according the current climatic situation and prognosis made. The optimal air temperatures for mosquito g. Anopheles lifecycle can be found at Southern Ukraine which determines a high possibility of their expansion. Nowadays temperature characteristics in Ukraine correspond to medium risk of malaria expansion (according to the risk classification of the Ministry of health of the Russian Federation). Temperature prognosis till 2030 shows the possible increase of the risk level to a relatively high, which emphasizes the importance of new adaptation measures related to climate change threat.
Keywords
малярія, малярійний плазмодій, переносник (комар роду Anopheles), зміна клімату, malaria, malaria parasite, vector (mosquito g. Anopheles), climate change
Citation
Забарна О. Г. Оцінка впливу температурних показників на формування маляріогенності території України / О. Г. Забарна, О. О. Халаїм // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 4 (86). - С. 69-72.