Early Detection and Screening as the Main Components of the Cancer Prevention Strategy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Skrypnikova, Olena
Yurochko, Tetiana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Purpose: to analyze current incidence and mortality rates of cancer; a role of early detection or screening in reducing high cancer mortality; and approaches of screening in the world and Ukraine, particularly. Materials and Methods. A bibliosemantic, structural-logical, and comparative analysis and analytical method were used in the research. Results and Discussion. The incidence and mortality from cancer are increasing rapidly worldwide. The causes are complex, but reflect aging and population growth, as well as changes in the prevalence and distribution of major cancer risk factors, some of which are related to socio-economic development. The problem of high mortality from oncological diseases is very acute for all countries of the world, including economically developed ones. Between 30 % and 60 % of patients are died from cancer because of the late diagnosis. The analysis showed that the strategies for cancer control based on the WHO Resolution on Cancer in Great Britain, France, Poland, and the United States of America include prevention, diagnosis, and screening. It was possible to reduce mortality rate from cancer due to the wide use of the cancer screening system in routine medical practice. There are three mandatory screening tests for breast, cervix, and prostate cancer in Ukraine. However, these screening programs for cancer are currently ineffective. In fact, early diagnosis of cancer still comes from the patient’s alertness to changes in health and self-examination for cancer. Conclusions. According to research released by WHO, millions of deaths due to different types of cancer have been recorded worldwide annually. However, it has been proven that early diagnosis and rational treatment of cancer can reduce incidence or mortality rates. The experience of Western Europe countries and the United States shows that the systematic work in early detection and screening allows reducing cancer incidence and mortality. In Ukraine, there are mandatory screening tests for breast, cervix, and prostate cancer but they have still related to non-systematic and, as a result, are ineffective.
Мета: проаналізувати сучасні показники захворюваності та смертності від онкологічних захворювань, роль ранньої діагностики та скринінгу в зниженні показників високої смертності від раку та підходи до скринінгу онкопатологій у світі та Україні. Матеріали і методи. У дослідженні використано бібліосемантичний, структурно-логічний та порівняльний аналізи, а також аналітичний метод. Результати. Захворюваність та смертність від онкологічних захворювань зростають дуже швидко в усьому світі. Причини високої захворюваності – складні. Деякі з них пов’язані з соціально-економічним розвитком. Проблема високої смертності від онкологічних захворювань дуже гостра для всіх країн світу, включаючи економічно розвинені. Від 30 до 60 % пацієнтів померли від раку через пізнє діагностування онкопатології. Аналіз показав, що стратегії боротьби з раком у Великій Британії, Франції, Польщі та Сполучених Штатах Америки основані на Резолюції Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо профілактики та контролю онкологічних захворювань (2005) і включають профілактику, діагностику та скринінг. Завдяки впровадженню скринінгових програм у рутинну медичну практику країн ЄС та Сполучених Штатів Америки, вдалося знизити рівень смертності від раку. В Україні є три обов’язкові скринінг-тести на рак молочної залози, шийки матки та передміхурової залози. Однак програми скринінгу на ці види раку наразі малоефективні. Насправді, рання діагностика раку все ще ґрунтується на самообстеженні та усвідомленні змін у власному здоров’ї потенційного пацієнта, що призводить до пізньої діагностики та тяжкого перебігу захворювання. Висновки. Згідно з дослідженнями, опублікованими ВООЗ, реєструють мільйони смертей від різних видів раку щорічно у всьому світі. Однак було доведено, що рання діагностика, скринінг та раціональне лікування раку можуть знизити рівні захворюваності та смертності. Досвід країн Західної Європи та США показує, що систематична робота з ранньої діагностики та скринінгу дозволяє зменшити захворюваність та смертність від раку. В Україні існують обов'язкові скринінгові тести на рак молочної залози, шийки матки та передміхурової залози, але вони все ще є несистематичними та, як наслідок, неефективними.
Цель: проанализировать современные показатели заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний, роль ранней диагностики и скрининга в снижении показателей высокой смертности от рака и подходы к скринингу онкопатологий в мире и Украине. Материалы и методы. В исследовании использовали библиосемантический, структурно-логический и сравнительный анализы, а также аналитический метод. Результаты. Заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний растут очень быстро во всем мире. Причины высокой заболеваемости – сложные. Некоторые из них связаны с социально-экономическим развитием. Проблема высокой смертности от онкологических заболеваний очень острая для всех стран мира, включая экономически развитые. От 30 до 60 % пациентов умерли от рака из-за позднего диагностирования онкопатологии. Анализ показал, что стратегии борьбы с раком в Великобритании, Франции, Польши и Соединенных Штатах Америки основаны на резолюции Всемирной организации здравоохранения по профилактике и контролю онкологических заболеваний (2005) и включают профилактику, диагностику и скрининг. Благодаря внедрению скрининговых программ в рутинную медицинскую практику стран ЕС и Соединенных Штатов Америки, удалось снизить уровень смертности от рака. В Украине есть три обязательных скрининг-тесты на рак молочной железы, шейки матки и предстательной железы. Однако программы скрининга на эти виды рака пока малоэффективны. На самом деле, ранняя диагностика рака все еще основывается на самообследовании и осознании изменений в собственном здоровье потенциального пациента, что приводит к поздней диагностике и тяжелому течению заболевания. Выводы. Согласно исследованиям, опубликованным ВОЗ, регистрируют миллионы смертей от различных видов рака ежегодно во всем мире. Однако было доказано, что ранняя диагностика, скрининг и рациональное лечение рака могут снизить уровень заболеваемости и смертности. Опыт стран Западной Европы и США показывает, что систематическая работа по ранней диагностике и скринингу позволяет уменьшить заболеваемость и смертность от рака. В Украине существуют обязательные скрининговые тесты на рак молочной железы, шейки матки и предстательной железы, но они все еще несистематические и, как следствие, неэффективные.
Description
Keywords
early detection, screening, cancer, oncological diseases, incidence, mortality, article, рання діагностика, скринінг, рак, онкологічні захворювання, захорюваність, смертність, ранняя диагностика, скрининг, рак, онкологические заболевания, заболеваемость, смертность
Citation
Skrypnikova O. S. Early Detection and Screening as the Main Components of the Cancer Prevention Strategy / O. S. Skrypnikova, T. P. Yurochko // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2019. - Т. 2. - С. 23-32.