Socio-demographic factors of employees' professional mobility at Ukrainian energy enterprises

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Samborskyi, O.
Samiilenko, A.
Mikhailiuk, M.
Melnyk, V.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article is devoted to the comparative analysis of the career growth dynamics, inherent to employees with different socio-demographic characteristics (women and men, persons involved and not involved in parental responsibilities) according to data on Ukrainian energy companies. To assess such dynamics, indicators of speed and amplitude of progress in the levels of the skill-occupational hierarchy have been developed. Comparing these indicators for different socio-demographic groups of staff (identical in other factors of career dynamics), the authors obtained comparative characteristics of the career opportunities, created by enterprises in the energetic sector for women and men, persons involved and not involved in parenting. In particular, women are significantly inferior to men in the dynamics of their careers, which is manifested in two main aspects, for which there is a formal confirmation of the statistical significance of differences: 1) the share of women working in energy companies who do not make any transition to a higher qualification level (career amplitude is "0" for 10 - 20 years of work at the enterprise) is much higher than the share of men with similar stagnation career; 2) During their employment at the energy company, women make on average a much smaller number of transitions to a higher level of occupational-skill hierarchy and face a much longer period of waiting for the next promotion. Employees of energy companies involved in childcare have even higher averages of the amplitude and speed of their careers than all respondents and respondents who are not involved in parenting. This can be explained by the greater career ambitions of people who have started family life and taken responsibility for the children.
Стаття присвячена порівняльному аналізу динаміки кар’єрного зростання, що спостерігається стосовно працівників із різними соціально-демографічними характеристиками (жінки та чоловіки, особи, залучені та не залучені до батьківських обов’язків), за даними енергетичних компаній України. Для оцінки такої динаміки розроблено показники швидкості й амплітуди зростання за рівнями кваліфікаційно-професійної ієрархії. Порівнюючи ці показники для різних соціально-демографічних груп персоналу (ідентичних за іншими факторами кар’єрної динаміки), автори отримали порівняльну характеристику кар’єрних можливостей, створених підприємствами енергетичного сектора для жінок та чоловіків, осіб, залучених та не залучених до виховання дітей. Зокрема жінки значно поступаються чоловікам у динаміці кар’єрного зростання, що проявляється у двох основних аспектах, де зафіксовано статистично значущі відмінності: 1) частка жінок, працюючих в енергетичних компаніях, які не здійснюють жодного переходу на вищий рівень ква- ліфікації (амплітуда кар’єри "0" за 10-20 років роботи на підприємстві), значно перевищує частку чоловіків із подібною стагнацією професійного розвитку; 2) під час роботи в енергетичній компанії жінки здійснюють у середньому набагато меншу кількість переходів на вищий рівень професійно-кваліфікаційної ієрархії та мають значно більший період очікування наступного підвищення. Працівники енергетичних компаній, які займаються доглядом за дітьми, мають навіть вищі середні показники амплітуди та швидкості своєї кар’єри, ніж усі респонденти та респонденти, які не займаються вихованням дітей. Це можна пояснити більшими кар’єрними амбіціями людей, які почали сімейне життя та взяли на себе відповідальність за дітей.
Description
Keywords
factors of career dynamics, gender, occupational-skill hierarchy, involvement in childcare, career growing, article, фактори динаміки кар’єри, гендер, професійно-кваліфікаційна ієрархія, залучення до догляду за дитиною, кар’єрне зростання
Citation
Socio-demographic factors of employees' professional mobility at Ukrainian energy enterprises / Samborskyi O., Samiilenko A., Mikhailiuk M., Melnyk V. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2022. - Vol. 3, Issue 44. - P. 308-316. - https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3716