Міжнародна конкурентоспроможність українських малих та середніх підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Волошин, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ha сучасному етапі розвитку світова економічна система зазнає трансформаційних змін під впливом процесу глобалізації. Такий процес здійсню є опосередкований вплив не тільки на суб'єктів економіки, а й вимагає адекватних змін у економічній політиці країн. Фінальним етапом будь-яких структурних змін у країнах з перехідною економікою прийнято вважати досягнення сталого економічного зростання. Одним з ключових факторів такого зростання є малі та середні підприємства (МСП). У розвинутих країнах світу МСП є одним з ключових детермінантів розвитку національних економік, вони забезпечують зайнятість населення, займаються інноваційною діяльністю, створюють якісно нові сектори економіки, формують національну конкурентоспроможність. Тому складно переоцінити значення малих та середніх підприємств як класу економічних агентів для господарської системи України. На сучасному етапі інтернаціоналізація є одним із шляхів розвитку діяльності МСП. Створення умов для успішного процесу інтернаціоаналізації забезпечить не тільки зростання рівня конкурентоспроможності малих та середніх підприємств в Україні, а й створить синергетичний ефект для зростання національної конкурентоспроможності в цілому. У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти діяльності малих та середніх підприємств (МСП) на прикладі економіки України. Проаналізовано теоретичні аспекти конкурентоспроможності як процесу діяльності підприємства; залежність рівня конкурентоспроможності підприємства та процесу інтернаціоналізації; охарактеризовано чинники, які негативно впливають на кількість МСП в Україні; розглянуто діяльність МСП в ЄС та фактори впливу на їх конкурентоспроможність; зроблено порівняльний аналіз сектору МСП в Україні та ЄС за ключовими економічними параметрами (поширення у відсотковому співвідношенні у загальній кількості зареєстрованих підприємств, прибуток, згенерована додана вартість) проаналізовано між народний досвід усунення цих бар'єрів та можливість його впровадження в Україні у ключі підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних МСП.
At the present stage of development, the global economic system is undergoing transformational changes under the influence of the process of globalization. This process has an indirect influence not only on the subjects of the economy, but also requires adequate changes in the economic policy of the countries. The final stage of any structural change in the transition economies is considered to be the achievement of sustainable economic growth. One of the key factors for such growth is small and medium enterprises (SMEs). In developed countries, SMEs are one of the key determ inants of the development of national economies - they provide employment, innovate, create qualitatively new sectors of the economy, form a national competitiveness. Therefore, it is difficult to overestimate the value of small and medium enterprises as a class of economic agents for the economic system of Ukraine. At the present stage, internationalization is one of the ways in which the business of small and medium enterprises is active. Creating the conditions for a successful intem ationalization process will ensure not only the growth of the competitiveness of small and medium enterprises in Ukraine, but also create a synergistic effect for the growth of national competitiveness in general. The article deals with theoretical and practical aspects of a ctivity of small and medium enterprises (SMEs) on the example of the Ukrainian economy. Theoretіcal aspects of competitiveness as a process of enterprise activity are analyzed; the degree of com petitiveness of the enterprise and the process of internationalization; characterized factors that negatively affect the number of SMEs in Ukraine; the activity of SMEs in the EU and factors influencing their competitiveness are considered; a comparative analysis of the SME sector in Ukraine and the EU was carried out based on key economic parameters (percentage distribution in the total number of registered enterprises, profit, generated value added), international experience was analyzed for eliminating these burners and the possibility of its introduction in Ukraine in the key to improving the competitiveness of domestic SMEs.
Description
Keywords
малі та середні підприємства, інтернаціоналізація, інноваційна діяльність, конкурентноспроможність, конкурентна перевага, стаття, small and medium enterprises, internationalization, innovation activity, competitiveness, competitive advantage
Citation
Волошин А. В. Міжнародна конкурентоспроможність українських малих та середніх підприємств / А. В. Волошин // Економіка та держава. - 2019. - № 2. - С. 120-123.