Виклики та загрози енергетичній безпеці України: результати реформування енергетики у період 2014-2017 років

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Рябцев, Геннадій
Суходоля, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті визначаються сучасні загрози енергетичній безпеці України, а саме: незавершеність переходу від адміністративної до ринкової моделі регулювання енергетичних ринків; недостатня енергетична самодостатність; відставання від інших держав за рівнем енергоефективності; втрата транзитних можливостей держави; відсутність стратегічного управління в енергетиці; обмежений захист об'єктів критичної енергетичної інфраструктури; глобальні зміни у світовій енергетиці, що спричинюють необхідність зміни основних принципів державної політики в енергетичній сфері. Установлено, що попри вжиття Урядом України низки заходів, спрямованих на нейтралізацію зазначених загроз, використані ним механізми та інструменти державної політики не є вичерпними. Комплексний характер забезпечення енергетичної безпеки та обмеженість доступних ресурсів зумовлюють потребу в більш чіткому плануванні й координуванні діяльності органів влади з нейтралізації наявних загроз. Їхню діяльність варто спрямувати на забезпечення реформування енергетичних ринків, інтеграцію енергетичного сектору України до енергетичних ринків ЄС та системи європейської енергетичної безпеки; підвищення енергетичної ефективності; подолання залежності від Росії у постачанні енергетичних ресурсів і технологій; створення умов для надійного енергозабезпечення і транзиту енергоресурсів; підвищення стійкості енергетичної галузі до негативних зовнішніх впливів; комплексне вдосконалення правової основи захисту критичної енергетичної інфраструктури. Основними принципами державної політики у сфері нейтралізації сучасних загроз енергетичній безпеці мають стати: захист національних інтересів; енергетична самодостатність; диверсифікація енергетичних ресурсів, джерел і маршрутів їхнього постачання; взаємозамінність ресурсів; екологічна прийнятність; економічна ефективність; раціональне використання; баланс інтересів
The article specifies modern threats to Ukraine’s energy security, namely: incompleteness of transition from administrative to market model of regulation of energy markets; insufficient energy self-sufficiency; lagging behind other states on the level of energy efficiency; loss of transit possibilities; lack of strategic management in the energy sector; insufficient protection of objects of critical energy infrastructure; global changes in world energy, which predetermine the need to change the principles of public policy in the energy sector. The article states that the measures aimed at neutralizing the threats to energy security, which were adopted by the Ukrainian government, were insufficiently effective and efficient. The mechanisms and instruments of public policy used by the authorities are not exhaustive. The complex nature of ensuring energy security and resource constraints determine the need for more precise planning and coordination of the authorities to neutralize threats to energy security. The activities of central executive authorities should be directed to: ensuring the reform of energy markets; integration of the energy sector of Ukraine and the EU; joining the European energy security system; increasing of energy efficiency; overcoming dependence on Russian energy resources and technologies supply; creation of conditions for reliable energy supply and transit of energy resources; increasing of the stability of the energy sector to negative external influences; protection of critical energy infrastructure. The main principles of public policy in the sphere of neutralizing threats to energy security should be: protection of national interests; energy self-sufficiency; diversification of energy resources, sources and routes of their supply; interchangeability of resources; environmental acceptability; economic efficiency; rational use of energy resources; balance of interests of producers, suppliers and consumers.
Description
Keywords
енергетична безпека, нейтралізація загроз, енергетична стратегія, вироблення державної політики, паливно-енергетичний комплекс, енергетичні ринки, стаття, energy security, neutralization of threats, energy strategy, public policy making, fuel and energy complex, energy markets
Citation
Рябцев Г. Л. Виклики та загрози енергетичній безпеці України: результати реформування енергетики у період 2014-2017 років / Рябцев Г. Л., Суходоля О. М. // Стратегічна панорама. - 2018. - № 1. - С. 77-87.