Monitoring and evaluation of the efficiency of rural development of the united territorial communities of the Vinnytsia region

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Cheremisina, Svitlana
Rossokha, Volodymyr
Tomashuk, Ivan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Balanced development and interaction of types of economic activity form the economic potential of the region and help fill budgets. Improvement of the methodology of diagnostics of the economy of rural development taking into account natural, economic, demographic, social and recreational features is urgent. The purpose of the study was to improve and develop a methodological toolkit for assessing the effectiveness of rural development on the example of united territorial communities of the Vinnytsia region. A number of methods were used in the research process: abstract-logical, comparative analysis, tabular, statistical, calculation-constructive. According to key economic parameters, such as the pace of the Supreme Council of Justice and the volume of production per person, the Vinnytsia region is marked by a relative trend of anticipatory regional development, and the agriculture of the region in 2017-2021 retains priority positions in the structure of the agro-industrial complex of Ukraine. Analytical monitoring of the positive dynamics of the majority of economic indicators of rural development of the united territorial communities of the Vinnytsia region contributed to the growth of the partial index of the economic component. During 2017-2021, this aggregate indicator increased from 411 to 427 points, or almost 4%. It was established that the partial index of social efficiency of rural development of the united territorial communities of the region decreased by 2.4% (from 107.4 in 2017 to 104.8 points in 2021). The highest value of the index of social efficiency of rural development of united territorial communities was reached in 2017 (107.4), and the lowest in 2020 – 104.0. Calculation partial index environmental efficiency of rural development established a growth of 7.3% (from 17.2 in 2017 to 18.5 in 2021). The calculation and analytical measurement of the aggregate integral indicator of the effectiveness of rural development of the united territorial communities revealed a slight growth trend – from 91.2 in 2017 to 93.9 points in 2021, which does not exceed 3%. The practical significance of the conducted research is determined by the improvement of the toolkit and the development of a methodical algorithm for determining the integral indicator of the effectiveness of rural development of united territorial communities, which can be useful in the regional management practice of organizing monitoring and developing directions for the development of rural areas.
Description
Збалансований розвиток та взаємодія видів господарської діяльності формують економічний потенціал регіону і допомагають заповнювати бюджети. Удосконалення методики діагностики економіки сільського розвитку з урахуванням природних, економічних, демографічних, соціальних та рекреаційних особливостей є актуальним. Метою дослідження було удосконалення та опрацювання методичного інструментарію оцінки ефективності сільського розвитку на прикладі об’єднаних територіальних громад Вінницької області. У процесі дослідження використано ряд методів: абстрактно-логічний, порівняльного аналізу, табличний, статистичний, розрахунково-конструктивний. За ключовими економічними параметрами, такими як темпи Вища рада правосуддя та обсяг виробництва на особу, Вінницька область відзначається відносною тенденцією випереджального регіонального розвитку, а сільське господарство області 2017-2021 рр. зберігає пріоритетні позиції в структурі агропромислового комплексу України. Аналітичний моніторинг позитивної динаміки переважної сукупності економічних індикаторів сільського розвитку об’єднаних територіальних громад Вінницької області сприяв зростанню часткового індексу економічної складової. Протягом 2017-2021 рр. даний сукупний показник збільшився від 411 до 427 пунктів або майже на 4%. Встановлено, що частковий індекс соціальної ефективності сільського розвитку об’єднаних територіальних громад області знизився на 2.4% (від 107.4 у 2017 р. до 104.8 пунктів у 2021 р.). Найвищого значення індекс соціальної ефективності сільського розвитку об’єднаних територіальних громад зазнав у 2017 р. (107.4), а найнижчого – у 2020 р. – 104.0. Розрахунок часткового індексу екологічної ефективності сільського розвитку встановив зростання на 7.3% (від 17.2 у 2017 р. до 18.5 у 2021 р.). Розрахунок та аналітичне вимірювання сукупного інтегрального показника ефективності сільського розвитку об’єднаних територіальних громад виявив тенденцію незначного зростання – від 91.2 у 2017 р. до 93.9 пунктів у 2021 р., що не перевищує 3%. Практична значущість проведеного дослідження визначається удосконаленням інструментарію та розробкою методичного алгоритму визначення інтегрального показника ефективності сільського розвитку об’єднаних територіальних громад, що може бути корисним в регіональній управлінській практиці організації моніторингу та розробки напрямів розвитку сільських територій.
Keywords
development of rural areas, integral indicator, economic efficiency index, social efficiency index, ecological efficiency index, article, розвиток сільських територій, інтегральний показник, індекс економічної ефективності, індекс соціальної ефективності, індекс екологічної ефективності
Citation
Cheremisina S. Monitoring and evaluation of the efficiency of rural development of the united territorial communities of the Vinnytsia region / Svitlana Cheremisina, Volodymyr Rossokha, Ivan Tomashuk // Економіка АПК. - 2023. - Т. 30, № 4. - С. 49-63. - https://doi.org/10.32317/2221-1055.202304049