Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах Київської області

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Бойко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вступ. Несприятливі тенденції в розвитку вітчизняної економіки впродовж останніх років вимагають пошуку нових механізмів стимулювання національної економіки в період структурних змін, здатних активізувати інноваційну діяльність промислових підприємств Київської області. Це стосується і питань закордонного досвіду функціонування спеціальних форм організації інноваційної діяльності, таких як технополіси, технопарки, кластери, індустріальні парки тощо. Особливої уваги заслуговує питання державного регулювання їхньої діяльності. З метою підвищення заходів державної інноваційної політики позитивний досвід інноваційного розвитку підприємств доцільно імплементувати в Україні з врахуванням місцевих особливостей створення та розвитку підприємств на інноваційних засадах. Матеріали та методи. Інформаційну базу дослідження склали статистичні матеріали, нормативно-правові акти, національні програми розвитку підприємств на інноваційних засадах. Позитивний досвід реалізації нормативно-правих актів в інноваційній сфері розвитку підприємств потенційно можна використовувати в Україні, що сприятиме активізації спеціальних форм організації інноваційної діяльності. Результати і обговорення. У результаті дослідження виявлено, що в країнах існує декілька основних визначальних факторів формування інноваційно активних підприємств: концентрація в регіоні конкурентоздатних підприємств; наявність конкурентних переваг для розвитку підприємств на інноваційних засадах; географічна концентрація і близькість до населених пунктів. На відміну від інших країн в Україні існують фактори, які стримують розвиток інноваційно активних підприємств. В зв’язку з цим необхідно розробити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази в частині створення та розвитку інноваційно активних підприємств промислового сектору економіки; впроваджувати державні програми сприяння розвитку підприємств на інноваційних засадах; розвивати інноваційні зв’язки та мережеве співробітництв; залучати кредитні кошти від міжнародних фінансових організацій на програмних принципах та ін. Висновки. На основі вивчення особливостей інноваційного розвитку підприємств інших країн світу розроблено пропозиції щодо активізації інноваційної діяльності в Україні. Зокрема, розроблено пропозиції щодо діяльності спеціальних форм організації інноваційної діяльності, таких як кластери та індустріальні парки. Значним доробком є розроблення пропозицій у напрямку запровадження механізму державно-приватного партнерства на промислових підприємствах в Україні, з урахуванням особливостей досвіду країн світу.
Introduction. Unfavorable trends in the development of the domestic economy in recent years require the search for new mechanisms to stimulate the national economy in a period of structural change that can intensify the innovative activities of industrial enterprises in the Kiev region. This also applies to issues of foreign experience in the operation of special forms of organization of innovation, such as technopolises, technology parks, clusters, industrial parks and more. The issue of state regulation of their activities deserves special attention. In order to increase the measures of the state innovation policy, it is expedient to implement the positive experience of innovative development of enterprises in Ukraine, taking into account local peculiarities of creation and development of enterprises on an innovative basis. Materials and methods. The information base of the study consisted of statistical materials, regulations, national programs for enterprise development on an innovative basis. Positive experience in the implementation of regulations in the field of innovation development of enterprises can potentially be used in Ukraine, which will promote the intensification of special forms of organization of innovation. Results and discussion. The study found that in the countries there are several main determinants of the formation of innovative enterprises: the concentration of competitive enterprises in the region; availability of competitive advantages for the development of enterprises on an innovative basis; geographical concentration and proximity to settlements. Unlike other countries in Ukraine, there are factors that hinder the development of innovative enterprises. In this regard, it is necessary to develop proposals to improve the regulatory framework for the creation and development of innovative enterprises in the industrial sector; to implement state programs to promote the development of enterprises on an innovative basis; develop innovative connections and networking collaborations; to attract credit funds from international financial organizations on program principles, etc. Conclusions. Based on the study of the peculiarities of innovative development of enterprises in other countries, proposals have been developed to intensify innovative activities in Ukraine. In particular, proposals have been developed for the activities of special forms of organization of innovation activities, such as clusters and industrial parks. A significant achievement is the development of proposals to introduce a mechanism of public-private partnership in industrial enterprises in Ukraine, taking into account the experience of the world.
Description
Keywords
інноваційно активні підприємства, інноваційна діяльність, нові форми організації інноваційної діяльності, кластер, індустріальний парк, стаття, innovation-active enterprises, innovation activity, new forms of organization of innovation activity, cluster, industrial park
Citation
Бойко О. М. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах Київської області / Бойко Олена Миколаївна // Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. - 2022. - Т. 1, № 1. - [18] с. - https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-1-3