Кількісні показники прямого контролю монополій на різних ієрархічних рівнях економічної системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Бандура, Олександр
Ткачова, Валерія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Доказова база щодо використання монополією своєї влади є проблемою, яка загалом не має однозначного рішення. Відсутність ясності є довготривалою проблемою в законодавстві про монополізацію. Частиною проблеми є нездатність розробити теорію та кількісні показники монополізації, які можна було б застосувати до судової практики. З метою вирішення цієї проблеми в роботі пропонуються кількісні показники прямого контролю монополій. Для цього ми використали модель макроекономічної динаміки – кумулятивної недосконалості ринків (СМІ-модель), в основі якої лежить порівняння досконалої та недосконалої конкуренції на окремих ринках та в економіці в цілому. В рамках моделі є можливість розрахувати "природну" ("нормальну") ціну для будь-якого ринку, яка відповідає умовам досконалого ринку, навіть якщо такі умови ніколи не були реалізовані в реальності. А різниця між ринковою та "природною" ціною, яка характеризує ступінь недосконалості ринку, може дозволити оцінити величину монопольної влади. Запропоновано два типи показників контролю монополій. Перший тип оцінює величину монопольної влади, другий – ступінь впливу цієї влади. З’являється можливість контролювати монополії на різних ієрархічних рівнях: фірма, сектор економіки та економіка в цілому. Також до конкурентних переваг запропонованих показників належать: 1) можливість їх моніторингу в динаміці, тобто можливість оцінювати в режимі реального часу як сам факт використання влади монополією, так і ступінь її прояву; 2) можливість відокремлення інноваційної складової у виробничих витратах монополіста; 3) можливість відображати вплив показників монопольної влади на амплітуду та період економічного циклу; 4) можливість здійснювати контроль монополій безперервно, практично в режимі “online”, а не дискретно, як в існуючих методах. До того ж, запропоновані показники контролю не потребують конфіденційної інформації про діяльність фірми.
The evidence base of proving that a monopoly uses its market power is a problem that has no unambiguous solution. Lack of clarity in antitrust legislation is a long term problem. A part of the problem is impossibility to elaborate a theory and quantitative indexes for a monopoly control, which would be used for juridical practice. This paper presents an attempt to solve this problem proposing new quantitative indexes of a monopoly control. To do this, we used the cumulative market imperfection model of macroeconomic dynamics (CMImodel) that is based on comparison of perfect and imperfect competition both for separate markets and economy as a whole. Within framework of the model there is a possibility to calculate natural (competitive) price that correspond to perfect competition even, if such competition never was establish in real market. Difference between natural and actual market price characterizes the rate of market imperfection and could be used for the monopoly power estimation. We proposed two types of quantitative indexes to control a monopoly. First type estimates the value of monopoly power, second type – impact degree of this power. It makes us possible to control monopoly on different hierarchical levels: firm, sector of economy, economy as a whole. Besides, there are some more competitive advantages of proposed indexes: 1)monitor indexes in dynamics, i.e. we are able to estimate in real time both the fact of a monopoly power usage and impact degree of this power; 2) to separate innovative component from production cost of monopolist; 3) to demonstrate the monopoly power impact on period and amplitude of economic cycle; 4) to control monopoly in a permanent mode, actually “on-line”, but not in a discrete mode as it could be done in standard methods. Additionally, proposed indexes do not require confidential information about firm’s activity.
Description
Keywords
монополія, антимонопольне регулювання, недосконалість ринку, монопольна влада, конкуренція, стаття, monopoly, antitrust regulation, competition, market imperfections, monopoly power
Citation
Бандура О. В. Кількісні показники прямого контролю монополій на різних ієрархічних рівнях економічної системи / Олександр Бандура, Валерія Ткачова // Економічна теорія. - 2022. - № 2. - С. 67-89. - https://doi.org/10.15407/etet2022.02.067