Лінгвістичні експертизи в дискурсі правозастосування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Доценко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано правові засади здійснення лінгвістичних експертиз чинних нормативних актів у межах судового провадження та з метою тлумачення певних правових понять у юридичній діяльності. Зокрема встановлено, що предметом лінгвістичного аналізу текстів законів за запитом юристів найчастіше буває уточнення значення термінів і нетермінологічної лексики, рідше – з’ясування істинного змісту синтаксичних конструкцій, виявлення фактів порушення мовних норм, які унеможливлюють однозначне потрактування норм права. Виконання криміналістичного семантико-текстуального дослідження тексту в межах судового провадження здійснюють відповідно до норм, визначених Інструкцією про призначення й проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України. Лінгвістичні експертизи поза судовим провадженням виконує за власними методиками спеціаліст-філолог, компетентний у тій галузі лінгвістики, яка необхідна для оцінки тексту нормативного акта. Досліджено методики лінгвістичної експертизи нормативних актів, які можуть бути враховані у практиці термінологічного, лексико-семантичного й логіко-синтаксичного опрацювання текстів законопроєктів. Зокрема запропонований семантико-текстуальний аналіз термінів галузі авторського права, лексичного значення слів (як повнозначних, так і службових частин мови) або словосполучень, використаних у поданих на експертизу текстах, уживаних в українських нормативно-правових актах. Відзначено, що такі дослідження необхідно проводити з урахуванням контексту, у якому вжиті терміни, лексеми й словосполучення, що стають об’єктом лінгвістичної експертизи. Встановлено, що причиною запиту на лінгвістичну експертизу є потреба з’ясувати зміст термінів і нетермінологічної лексики в межах судового процесу чи несудової юридичної практики.
Description
The article contains analysis of legal basis for linguistic examinations of the effective regulatory documents as a part of legal procedure and for the purpose of interpretation of certain legal concepts in legal activities. It has been established, in particular, that the subject of linguistic analysis of the texts of laws upon lawyers’ request is typically verification of meaning of terms and nonterminological vocabulary, less frequently – clarification of true meaning of syntactic constructions violation of formulation standards of which makes precise construction impossible. Forensic semantic and textual study of the text provided as a part of legal procedure is conducted in accordance with the standards established in Regulations on Scheduling and Conducting Forensic Examination and Forensic Studies and Scientific Guidelines on Preparation and Scheduling Forensic Examination and Forensic Studies approved by the order of the Ministry of Justice of Ukraine. Linguistic examinations not included in the legal procedure are conducted by an expert philologist qualified in the sphere of linguistics that is necessary for evaluation of the regulatory document text using internal methods. In this article methods of linguistic expertise of regulatory documents have been studied, which methods can be applied in terminological, lexico-semantic and logical and syntactic elaboration of the draft bill texts. The author suggested, in particular, a semantic-textual examination of the copyright related terms, lexical meaning of words or word combinations used in the texts provided for examination that are used in Ukrainian statutory instruments (notional lexical units and auxiliary parts of speech). The author noted that such studies must be conducted in view of the context the terms, lexical units and word combinations that become an object of the linguistic examination are used in. It has been established that the reason of request for linguistic examination is the need to clarify the meaning of terms and non-terminological vocabulary related to the legal procedure or non-judicial legal practice.
Keywords
правнича лінгвістика, семантико-текстуальна експертиза, лінгвістична експертиза, мова закону, стаття, legal linguistics, semantic-textual examination, linguistic examination, legal language
Citation
Доценко О. Л. Лінгвістичні експертизи в дискурсі правозастосування / Доценко Олена // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологія". - Дрогобич, 2021. - Вип. 48. - C. 45-52. - https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.6