An algorithm of selecting the pricing model for a construction contract

Abstract
An algorithm has been developed for selecting a price model for a construction contract. This is important because price is one of the key parameters of a contract. It is this parameter that determines how much of the value created in the framework of the contract in a monetary form goes to the contractor and what remains to the client. The study has found that the contract drivers of pricing are the initial price, control, incentives (moral hazard), and the final price. This interpretation coincides with the fundamentals of contract theory and is a prerequisite for the fundamental credibility of the developed system. The basic input components of the decision-making algorithm on the most appropriate pricing strategy are the matrix of properties of contract price models and a metric of questions for evaluating the client’s respective priorities for the project. The system helps choose one of five key pricing strategies: CRC, MC, TC, LS or GMP, which are used in international practice. Applying the system of choosing the pricing model of a contract in conjunction with the system of selecting the organizational profile of the project provides an opportunity to choose the most appropriate strategy from 130 paired alternatives. The proposed approach in a cumulative way contributes to the success of construction projects and has a unified character. The formalized toolkit for benchmarking alternatives is the digital content of the strategic COMP – Contract Organizational Mechanisms: Pricing. The algorithm is built on estimating the priority vectors of pricing factors for a project (based on certain sets of ranks and ratings) with a further grading of the feasibility of using each of the alternative price models in the project. Approbation of the COMP system in the construction project of the Ice Arena in Kyiv has shown that the created conceptual model (the proposed algorithm) makes it possible to take an expedient decision on the pricing strategy for a contract with mathematical, high theoretical and practical argumentation.
Розроблено алгоритм вибору цінової моделі контракту на будівництво. Це важливо, тому що ціна є одним з ключових параметрів контракту. Саме цей параметр визначає, яка частина створюваної в рамках контракту цінності у грошовій формі дістається підряднику (виконавцю, постачальнику), а яка залишається замовникові. В результаті дослідження встановлено, що контрактними драйверами ціноутворення виступають початкова ціна, контроль, стимули (моральний ризик) і фінальна ціна. Така трактовка збігається з основами Теорії контрактів і є передумовою фундаментальної достовірності розробленої системи. Базовими вхідними компонентами алгоритму прийняття рішення щодо найбільш доцільної цінової стратегії є матриця властивостей моделей ціни контракту і метрика питань з оцінювання відповідних пріоритетів Замовника по проекту. Система дозволяє обрати одну з п’яти ключових стратегій ціни: CRC, MC, TC, LS або GMP, які застосовуються міжнародною практикою. Використання системи вибору цінової моделі контракту спільно з системою обрання організаційного профілю виконання проекту дає можливість обрати найбільш доцільну стратегію з 130-ти парних альтернатив. Пропонований підхід кумулятивним чином сприяє успіху будівельних проектів і має уніфікований характер. Формалізований інструментарій порівняльного аналізу альтернатив є цифровим змістом Системи вибору цінової стратегії COMP (Contract Organizational Mechanisms: Pricing). Алгоритм побудований на розрахунку векторів пріоритетів факторів ціноутворення по проекту (на основі визначених множин рангів і рейтингів) з подальшою бальною оцінкою доцільності застосування у проекті кожної з альтернативних моделей ціни. Апробація системи COMP у проекті будівництва Льодової арени в м. Києві показала, що створена концептуальна модель (пропонований алгоритм) дозволяє дійти доцільного рішення щодо цінової стратегії контракту з математичною, високою теоретичною і практичною аргументованістю.
Стаття опублікована англійською мовою. В ел. архіві журнал подає також версію до перекладу українсько (також додано).
Description
Keywords
contract theory, multi-criteria analysis, pricing mechanisms, strategic decision-making, article, теорія контрактів, багатокритеріальний аналіз, цінові механізми, прийняття стратегічних рішень
Citation
Bugrov O. V. An algorithm of selecting the pricing model for a construction contract [electronic resource] / Bugrov, O., Bugrova, O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2019. - Vol. 1, Issue 3-97. - P. 13-21.