Потенціал ринку вина в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Россоха, Володимир
Петриченко, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета статті – здійснити комплексний аналіз сировинного ринку продукції виноробства, виробництва й розподілу вина за каналами збуту, можливостей та обмежень реалізації цього продукту на внутрішньому і зовнішньому ринках; визначити стан і потенційні обсяги споживання вина в Україні; опрацювати шляхи і напрями розвитку виробничого та споживчого потенціалів вітчизняного ринку вина для забезпечення пропозиції і формування попиту. Методика дослідження. Охоплює методи: абстрактно-логічний – для обґрунтування виробничого і споживчого потенціалів ринку; аналізу й синтезу – для встановлення величини площі, урожайності, валового збору, переробки винограду на виноматеріали, номенклатури виробленої продукції, географії експорту й імпорту та обсягу споживання вина; економіко-статистичний і балансовий – для виявлення тенденцій і закономірностей виробництва та факторів впливу на ринок продукції виноробства, диспропорцій у виробництві і споживанні вина на вітчизняному ринку; порівняльний та розрахунково-конструктивний методи – для зіставлення рівнів споживання вина в Україні і країнах ЄС та обґрунтування споживчого потенціалу ринку вина в Україні; нормативно-витратний – для визначення обсягів капіталовкладень у сировинну базу виноробної галузі для розвитку виробничого потенціалу й забезпечення пропозиції на ринку вина. Результати дослідження. Аналіз динаміки ринку в сегментах вирощування та переробки винограду, номенклатури виробництва, розподілу і споживання вина показав невідповідність пропозиції сировини на ринку для завантаження потужностей виноробних підприємств, що супроводжується наповненням вітчизняного ринку імпортною продукцією. Встановлено співвідношення експорту вина до імпорту, обсягів виробництва до експорту й імпорту, частку вітчизняного виробництва та імпорту у фонді споживання та на одну особу дорослого населення. Визначено місткість внутрішнього ринку при споживанні вина в Україні на рівні європейських країн та обсяг капіталовкладень для його забезпечення пропозицією виноробної продукції. Окреслено шляхи і напрями розвитку виробничого і споживчого потенціалів вітчизняного ринку вина. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано диспропорції у виробництві та споживанні вина на внутрішньому ринку, розбіжності у споживанні вина на одну особу в Україні і країнах Європи. Визначено виробничі й споживчі потенціали вітчизняного ринку вина. Встановлено обсяги інвестицій, шляхи та напрями розвитку виробничого і споживчого потенціалів ринку для взаємодії пропозиції та попиту. Практична значущість. Досліджені тенденції розвитку виробничого і споживчого потенціалів ринку вина слугують орієнтиром для ухвалення раціональних управлінських рішень щодо вибору шляхів та напрямів нарощування обсягів виробництва і внутрішнього споживання продукції виноробної галузі економіки. Табл.: 8. Рис.: 5. Бібліогр.: 11.
The purpose of the article is to carry out a comprehensive analysis of the raw material market of wine products, production and distribution of wine through sales channels, opportunities and restrictions on the sale of wine in domestic and foreign markets; to determine the state and potential volumes of wine consumption in Ukraine; to elaborate ways and directions of development of production and consumer potential of the domestic wine market to ensure supply and demand formation. Research methods includes an abstract-logical method to substantiate the production and consumer potential of the market; analysis and synthesis – to establish the size of the area, yield, gross harvest, processing of grapes into wine materials, range of products, geography of export and import and wine consumption; economical and statistical and balance methods – for identifying trends and patterns of production and factors influencing the market of wine products, imbalances in the production and consumption of wine in the domestic market; comparative and calculation-constructive methods – to compare the levels of wine consumption in Ukraine and EU countries and substantiation of the consumer potential of the wine market in Ukraine; standard-cost method - for determining the amount of investment in the raw material base of the wine industry to develop production capacity and ensure supply in the wine market. Research results. Analysis of the market dynamics in the segments of grape growing and processing, the nomenclature of production, distribution and consumption of wine showed the discrepancy between the supply of raw materials on the market for load-ing the capacity of wineries, accompanied by the filling the domestic market with imported products. The ratio of wine exports to imports, production volumes to exports and imports, the share of domestic production and imports in the consumption fund and per capita has been established. The capacity of the domestic market for wine consumption in Ukraine at the level of European countries and the amount of investment to ensure its supply of wine products is determined. The ways and directions of development of production and consumer potential of the domestic wine market are outlined. Scientific novelty. The disproportions in the production and consumption of wine in the domestic market, the differences in the consumption of wine per capita in Ukraine and European countries are grounded. The production and consumer potentials of the domestic wine market have been determined. The volumes of investments, ways and directions of development of the production and consumer potential of the market for the interaction of supply and demand have been established. Practical significance. The investigated trends in the development of the production and consumer potential of the wine mar-ket serve as a guideline for making rational management decisions on the choice of ways and directions for increasing production and domestic consumption of products of the wine industry. Tabl.: 8. Figs.: 5. Refs.: 11.
Цель статьи – осуществить комплексный анализ сырьевого рынка продукции виноделия, производства и распределения вина по каналам сбыта, возможностей и ограничений реализации этого продукта на внутреннем и внешнем рынках; определить состояние и потенциальные объёмы потребления вина в Украине; изучить пути и направления развития про-изводственного и потребительского потенциалов отечественного рынка вина для обеспечения предложения и формирование спроса. Методика исследования. Охватывает методы: абстрактно-логический – для обоснования производственного и потребительского потенциалов рынка; анализа и синтеза – для установления величины площади, урожайности, валового сбора, переработки винограда на виноматериалы, номенклатуры произведенной продукции, географии экспорта и им-порта и объема потребления вина; экономико-статистический и балансовый – для выявления тенденций и закономерно-стей производства и факторов влияния на рынок продукции виноделия, диспропорций в производстве и потреблении вина на отечественном рынке; сравнительный и расчетно-конструктивный – для сопоставления уровней потребления вина в Украине и странах ЕС и обоснования потребительного потенциала рынка вина в Украине; нормативно-расходный – для определения объемов капиталовложений в сырьевую базу винодельной отрасли для развития производственного потен-циала и обеспечения предложения на рынке вина. Результаты исследования. Анализ динамики рынка в сегментах выращивания и переработки винограда, номенклатуры производства, распределения и потребления вина показал несоответствие предложения сырья на рынке для загрузки мощностей винодельных предприятий, что сопровождается наполнением отечественного рынка импортной продукцией. Установлено соотношение экспорта вина к импорту, объемов производства к экспорту и импорту, долю отечественного производства и импорта в фонде потребления и на одного человека взрослого населения. Определено вместимость внутреннего рынка при потреблении вина в Украине на уровне европейских стран и объем капиталовложений для его обеспечения предложением винодельной продукции. Начерчено пути и направления развития производственного и потребительно-го потенциалов отечественного рынка вина. Элементы научной новизны. Обоснованы диспропорции в производстве и потреблении вина на внутреннем рынке, различия в потреблении вина на одного человека в Украине и странах Европы. Определены производственные и потребительские потенциалы отечественного рынка вина. Установлены объёмы инвестиций, пути и направления развития про-изводственного и потребительного потенциалов рынка для взаимодействия предложения и спроса. Практическая значимость. Исследованные тенденции развития производственного и потребительского потенциалов рынка вина служат ориентиром для принятия рациональных управленческих решений относительно выбора путей и направлений наращивания объёмов производства и внутреннего потребления продукции винодельной отрасли экономики. Табл.: 8. Илл.: 5. Библиогр.: 11.
Description
Keywords
потенціал, ринок, вино, споживання, попит, пропозиція, стаття, potential, market, wine, consumption, demand, supply, потенциал, рынок, вино, потребление, спрос, предложение
Citation
Россоха В. В. Потенціал ринку вина в Україні / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Економіка АПК. - 2020. - № 9. - С. 17-29. - https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009017