Аналіз чутливості і аналіз сценаріїв в управлінні ризиками інвестиційних проєктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Бугров, Олександр
Бугрова, Олена
Лук'янчук, І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Перед економікою України постає задача здійснення великої кількості інвестиційних проєктів, у той час як розвиток продовжуватиме бути турбулентним, у тому числі через значні структурні зміни. За таких обставин постає науково-практична проблема широкого застосування дієвих і зручних методів (таких як аналіз чутливості і аналіз сценаріїв), що допомагають приймати обгрунтовані рішення в умовах невизначеності. Ключовим інструментом аналізу чутливості і аналізу сценаріїв інвестиційного проєкту є його модель, яка наповнює бізнес-дизайн конкретними параметрами і складається з двох пов'язаних між собою частин — моделі витрат і моделі доходів по проєкту. Модель витрат, у свою чергу, складається з інвестиційної та експлуатаційної частин. Модель доходів відображає ланцюжок отримання нової цінності та дозволяє розрахувати як прямі, так і опосередковані вигоди. В моделях деяких проєктів певні фактори невизначеності не можна чітко відокремити — зміна такого фактору автоматично і за логікою призводить до зміни низки інших пов'язаних з ним чинників. З іншого боку, іноді неможливо на невеликий відсоток змінювати певний ключовий показник. Це ускладнює застосування традиційного аналізу чутливості. У таких випадках параметри, що підлягають аналізу, доцільно розглядати скоріше як комплексні (такі, що складають тісно взаємопов'язану групу). Оскільки за зазначених умов розвиток подій у майбутньому певною мірою нагадує набір сценаріїв, пропонується концепція ризик-дослідження проєкту в площині поєднання аналізу чутливості зі сценарним аналізом. Пропонована гібридна концептуальна модель передбачає єдиний підхід до трактовки ризик-факторів і драйверів невизначеності з боку двох інтегровано модифікованих методів. Гібридне застосування аналізу чутливості і аналізу сценаріїв дозволяє визначити ключові потенційно проблемні групові параметри проєкту, сценарний ризик-фактор і відповідний драйвер змін, на основі яких за допомогою комбінаторики можуть бути сформульовані найбільш характерні сценарії, провести порівняльний ризик-аналіз сценаріїв. Результати дослідження пропонуються для використання в якості стартового макету профілю ризику і сценаріїв при здійсненні аналізу по іншим інвестиційним проєктам відповідного типу (в даному випадку — проєктам будівництва об'єктів спортивної інфраструктури).
Description
Ukraine's economy faces the task of implementing a large number of investment projects, while development will continue to be turbulent, including due to significant structural changes. Under such circumstances, there is the scientific and practical problem of widespread use of effective and convenient methods (such as sensitivity analysis and scenario analysis) that help make informed decisions in conditions of uncertainty arises. The key tool for sensitivity analysis and scenario analysis of an investment project is its model, which fills the business design with specific parameters and consists of two interrelated parts — the cost model and the revenue model. The cost model, in turn, consists of investment and operational parts. The revenue model reflects the chain of obtaining new value and allows the calculation of both direct and indirect benefits. In the models of some projects, certain uncertainty factors cannot be clearly separated — a change in such a factor automatically and logically leads to a change in a number of other related factors. On the other hand, sometimes it is impossible to change a certain key indicator by a small percentage. This complicates the application of traditional sensitivity analysis. In such cases, the parameters to be analysed should rather be considered as complex (those that make up a closely interconnected group). Since, under these conditions, the development of events in the future to some extent resembles a set of scenarios, the concept of risk-study of the project in the plane of combining sensitivity analysis with scenario analysis is proposed. The proposed hybrid conceptual model provides a unified approach to the interpretation of risk factors and drivers of uncertainty by two integrated modified methods. The hybrid application of sensitivity analysis and scenario analysis makes it possible to determine the key potentially problematic group parameters of the project, the scenario risk factor and the corresponding driver of changes, based on which the most characteristic scenarios can be formulated using combinatorics, and to conduct a comparative risk analysis of scenarios. The results of the study are proposed for use as a starting model of the risk profile and scenarios when performing an analysis of other investment projects of the appropriate type (in this case — construction projects of sports infrastructure facilities).
Keywords
управління ризиками, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, комбінаторика, інвестиційний проєкт, бізнес-модель, стаття, risk management, sensitivity analysis, scenario analysis, combinatorics, investment project, business model
Citation
Бугров О. В. Аналіз чутливості і аналіз сценаріїв в управлінні ризиками інвестиційних проєктів / О. В. Бугров, О. О. Бугрова, І. О. Лук'янчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2023. - Вип. 3. - С. 80-86. - https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.3.80