On one of the weapon types of Cimmerian time

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Klochko, Danylo
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article is dedicated to the analysis of bimetallic swords and daggers of Cimmerian time, which were found both at Ukrainian territory and neighboring countries. The previously known and new findings are analyzed.
Біметалеві мечі та кинджали з хрестоподібним руків’ям були предметом активного вивчення у 1970—1990-х рр. Серед дослідників тією чи іншою мірою відзначилися такі науковці як О. І. Тереножкін, В. Подборський, С. В. Махортих, Я. Хохоровський, С. Л. Дударєв та ін. Під час вивчення теми з’явилися три концепції походження зброї зазначеного типу: північно-причорноморська, кавказька та поліцентрична. За останні роки не було праць, в яких би дослідники розглядали мечі та кинджали цього типу. Значний обсяг нових знахідок на території України дозволяє повернутися до цієї теми, одночасно розглянути знахідки вже відомі, а також ввести до наукового обігу нові. З урахуванням порівняння східносибірських та українських знахідок, пропонується така гіпотеза: прототипами біметалевої зброї з хрестоподібним руків’ям є бронзові кинджали карасукської культури, на подальшу трансформацію яких на території Північного Причорномор’я вплинуло опанування заліза, а також розвиток бою на мечах. Розвинута форма руків’я (наявність перехрестя (гарди) та грибоподібного навершя) вказує на існування повноцінного фехтування. Значна зона поширення знахідок (від Татарстану на сході до німецько-польського кордону на заході) вказує на територію військових походів загонів, озброєних біметалевими мечами та кинджалами з хрестоподібним руків’ям, а також засвідчує ефективність зброї. Значна концентрація знахідок цього типу на Поділлі свідчить про близькість цієї території до первинного центру їх виготовлення, однак точно встановити цей центр наразі не є можливим.
Биметаллические мечи и кинжалы с крестовидной рукояткой были предметом активного изучения в 1970—1990-х гг. Среди исследователей в той или иной мере отличились А. И. Тереножкин, В. Подборський, С. В. Махортых, Я. Хохоровський, С. Л. Дударев и др. В процессе изучения, возникло три концепции происхож­дения оружия данного типа: северно-причерноморская, кавказская и полицентрическая. В последние годы не было работ, в которых исследователями рассматривались бы мечи и кинжалы этого типа. Значительное количество новых находок на территории Украины позволяет вернутся к данной теме, одновременно рассмотреть уже известные находки, а также ввести в научный оборот новые. Учитывая сравнение восточносибирских и украинских находок, предлагается такая гипотеза: прототипами биметаллического оружия с крестовидной рукояткой являются бронзовые кинжалы карасукской культуры, на дальнейшую трансформацию на территории Северного Причерноморья повлияло освоение железа, а также развитие боя на мечах. Развитая форма рукояти (наличие перекрестия (гарды) и грибовидного навершия) указывает на существование полноценного фехтования. Значительная зона распространения находок (от Татарстана на востоке, до немецко-польской границы на западе) указывает на территорию военных походов отрядов вооруженных биметаллическими мечами и кинжалами с крестовидной рукояткой, а также свидетельствует об эффективности оружия. Значительная концентрация находок этого типа на Подолье свидетельствует о близости этой территории к изначальному центру их изготовления, однако точно установить этот центр на данный момент не представляется возможным.
Description
Keywords
Northern Pontic Region, Cimmerians, Karasuk daggers, bimetallic swords and daggers, article, Північне Причорномор’я, кіммерійці, карасукські кинджали, біметалеві мечі та кинджали, Северное Причерноморье, киммерийцы, карасукские мечи и кинжалы, биметаллические мечи и кинжалы
Citation
Klochko D. D. On one of the weapon types of Cimmerian time / D. D. Klochko // Археологія. - 2020. - № 2. -С. 62-70.