Факультет гуманітарних наук

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 77
 • Item
  Особливості порушення норм літературної мови у романі "Мур" А. Любки
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Балабаш, Анастасія
  У статті проаналізовано порушення мовних норм у творі А. Любки "МУР". Розглянуто вживання нецензурної лексики, фемінітивів, варваризмів і вульгаризмів на прикладі мовлення головних персонажів. Досліджено функції вживання обсценної лексики у тексті.
 • Item
  Визначення поняття "емоційний концепт" у сучасній лінгвістиці
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Барнякова, Владислава
  Статтю присвячено проблемі дослідження емоцій у контексті сучасної лінгвістичної парадигми. Емотивність репрезентовано як лінгвістичну складову емоційності, що зводиться до семантичного тлумачення емоцій. У роботі висвітлено актуальні питання лінгвістики емоцій як одного з провідних напрямів у сьогочасному мовознавстві, а також розглянуто особливості дослідження та репрезентації емоційних концептів.
 • Item
  Лексико-семантичні особливості дискурсу українських футбольних фанів
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Басалига, Мар’яна
  Мова — це ідентифікатор нації. Футбольні клуби представляють нашу країну на світовій арені, а фанати вірно підтримують команду за кордоном, демонструючи всім красу своєї мови, отже й красу своєї держави. Особливе мовлення вболівальників визначає їхню належність до колективу, ідентифікує мовця як вірного фаната, допомагає підтримувати статус самостійної спільноти.
 • Item
  Назви страв і напоїв у наддністрянському та слобожанському діалектах української мови
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Влох, Марія
  У роботі проаналізовано особливості слів, що входять у лексико-семантичне поле страв та напоїв і містяться в наддністрянському та слобожанському говорах. Розглянуто особливості цих говорів, їхнє формування, вплив інших мов та діалектів на лексичний фонд. Зіставлено лексику на позначення приготованої їжі та напоїв, проаналізовано її на фонетичному, словотвірному та семантичному рівнях.
 • Item
  Динаміка використання ненормативної лексики в комунікативних ситуаціях у романі "Ворошиловград" та п'єсі "Хлібне перемир'я" С. Жадана
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Гончарова, Ярослава
  Роботу присвячено визначенню функцій ненормативної лексики в прозових текстах С. Жадана на прикладі конкретних комунікативних ситуацій. Також було запропоновано поділ функцій на дві групи — загальні та специфічні. Дослідження дало можливість простежити динаміку використання субстандартних слів і зміну їхніх функцій, що зумовлено особливостями творів.
 • Item
  Засоби вираження смислової зв'язності у текстах пісень "Квіти мінних зон" та "Місто Марії" гурту "Океан Ельзи"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Дубик, Ірина
  У статті досліджено засоби вираження смислової звʼязності в текстах пісень гурту "Океан Ельзи" "Квіти мінних зон" і "Місто Марії". Тексти пісень було проаналізовано з позиції наявності таких засобів вираження смислової звʼязності, як логічна послідовність та структура, тематична єдність, ключові слова, суміжна сполучуваність, синтаксичний паралелізм, тропи та фігури, єдність місця та часу та єдність стилю.
 • Item
  Взаємозв'язок концептів "страх" і "смерть" у романі "Не озирайся і мовчи" Макса Кідрука
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Константинова, Алла
  У роботі розглянуто значення концептуальної картини світу. Проаналізовано концепти "страх" і "смерть" та їхній взаємозв’язок, який зароджується ще в уявленні давніх греків і давніх слов’ян. На матеріалі роману Макса Кідрука "Не озирайся і мовчи" проілюстровано реалізацію аналізованих концептів у структурі художнього твору.
 • Item
  Особливості функціонування номінацій росіян у публіцистичному дискурсі
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Кричковська, Уляна
  У роботі проаналізовано особливості функціонування номінацій росіян у публіцистичному дискурсі до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року та після. Детально розглянуто прийоми, завдяки яким ЗМІ формують різну інтерпретацію образу ворога, зокрема у контексті конотативного забарвлення. Визначено, що мовні одиниці, що використовуються для позначення ворога в дискурсі інформаційної війни, мають переважно негативну конотацію.
 • Item
  Синтаксичні трансформації складнопідрядних речень умови під час перекладу з української мови на англійську
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Олексієнко, Карина
  Доповідь присвячено з’ясуванню синтаксичних трансформацій складнопідрядних речень умови під час перекладу з української мови англійською. Проаналізовано синтаксичні трансформації СПР умови на матеріалі роману М. Матіоc "Майже ніколи не навпаки", їхні переваги та недоліки, а також визначено випадки, коли застосування певної трансформації є найбільш доцільним та виокремлено деякі моделі перекладу.
 • Item
  Лексико-семантичні аспекти перекладу роману-антиутопії Кадзуо Ішіґуро "Клара і сонце"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Петриченко, Дарія
  Цю статтю присвячено аналізу лексико-семантичних трансформацій, що використовуються для досягнення адекватності та еквівалентності тексту при перекладі з англійської мови українською. Структурні розбіжності у мовах спричиняють певні труднощі, пов’язані з відтворенням та збереженням значень слів під час перекладу.
 • Item
  Лексико-семантичні поля "війна" і "war" в українській та англійській мовах
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Погореляк, Ольга-Юліта
  У статті розглянуто специфіку лексико-семантичних полів "війна" і "war" в українській і англійській мовах. Завдяки аналізу результатів компонентного аналізу виявлено спільні й відмінні риси у структуруванні лексико-семантичних полів.
 • Item
  Сучасна мова преси української діаспори Канади (на матеріалі видання "Гомін України")
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Погорєлова, Анна
  Дослідження окреслює мовні особливості дописів видання «Гомін України» порівняно й з ранішою правописною традицією газети, і з сучасним українським правописом. Зафіксовано мовні характеристики на різних мовних рівнях, підтверджено, що вони зазнали значної асиміляції до мови континентальних українців. Визначено також і причини такого уподібнення.
 • Item
  Мовно-аргументативні стратегії в полемічних творах (на матеріалі статей Івана Франка та Івана Нечуя-Левицького 1878 року)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Прибитько, Юлія
  Стаття містить аналіз стратегій мовного впливу в полемічних текстах ХІХ століття. Проаналізовано спільні та відмінні риси суперечок сучасних та минулих епох. Визначено різновиди суперечок у полемічних творах та окреслено основні підходи до їхнього аналізу. Простежено синкретичний характер аналізованої комунікативної події.
 • Item
  Особливості перекладу дитячої літератури (на матеріалі роману Дж. К. Ролінг "Різдвяна свинка")
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Руденко, Тетяна
  Статтю присвячено особливостям дитячого художнього перекладу та його ролі у міжкультурній взаємодії. Описано різні види перекладацьких трансформацій, які використовує перекладач у процесі адаптації іноземних творів до мови перекладу.
 • Item
  Стереотип рома в українській національно-мовній картині світу (на основі вільного асоціативного експерименту)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Ряполова, Яна
  Авторка визначає сучасне ставлення суспільства до ромського етносу на території України за допомогою асоціативного експерименту. Результати дослідження визначили стереотипність поняття "цигани" порівняно з поняттям "роми", при цьому виявлені стереотипи основані на уявних зовнішніх рисах етносу. Натомість нейтральні асоціації до поняття "роми" свідчать про толерантність і неупередженість.
 • Item
  Переклад власних назв у функції історичних термінів з англійської на українську мову на матеріалі історичної енциклопедії Джеремі Блека "Історія світу від найдавніших часів до сьогодення"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Снопок, Дмитро
  Цю роботу присвячено класифікації історичних термінів, зокрема зв’язку із власними назвами та визначенню перекладацьких прийомів при їх відтворенні українською мовою. Матеріалом є 539 одиниць, ідентифіковані в історичній енциклопедії, опублікованій у 2018 та перекладеній у 2021 році. Запропоновано 11 класів історичних термінів —власних назв, а також перекладознавчий термін "мультитрансформаційний принцип".
 • Item
  Прийоми посилення делегітимації у новинах
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Чадюк, Марія
  У доповіді обґрунтовано необхідність дослідження (де)легітимації в медіа. У результаті аналізу найпопулярніших новин із застосуванням методики Т. ван Левена, виокремлено низку прийомів, які використовують для посилення делегітимації у масмедійних текстах. Запропоновано розглядати їх також як інструмент висловлення ставлення журналіста до наведених у новинах цитат і фактів.
 • Item
  Одомашнення та очуження як способи передавання гумору (на матеріалі мультиплікаційного серіалу "Рік та Морті")
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Штанько, Ярослава
  У цьому дослідженні розглядаються стратегії одомашнення та очуження, їхні вияви та принципи добору одиниць для перекладу гумору мультиплікаційного серіалу "Рік та Морті". Описано приклади контекстуального перекладу, родовидової заміни, функціонального аналогу, а також розкрито причину, чому перекладачі використали стратегію очуження під час перекладу.
 • Item
  Мовна особистість протагоніста в повісті "Вогник далеко в степу" Григора Тютюнника (граматичний вимір)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Шумило, Вікторія
  У статті з погляду лінгвоперсонології проаналізовано мовлення протагоніста в повісті "Вогник далеко в степу" Гр. Тютюнника; окреслено найтиповіші мовленнєві риси героя на морфологійному, словотвірному й синтаксичному рівнях.
 • Item
  Матерiали з поселень захiднотрипiльської культури Кам'янець-Подiльський, урочище Татариски та Кубачiвка
  (2021) Радомський, Іван; Левiнзон, Євгеній; Нечитайло, Павло; Нечитайло, Олександр
  У 1990-х ― 2000-х рр. було проведено низку розвідкових досліджень на пам’ятках західнотрипільської культури Кам’янець-Подільський, уроч. Татариски та Кубачівка (Кам’янець-Подільський район Хмельницька область). Публікацію присвячено аналізу виявлених матеріалів та історії вивчення цих поселень.