Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Рябець, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2020. Дисертацію присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) в історичному аспекті. Вперше в науковому педагогічному дискурсі визначено такі поняття: "фахівець із звʼязків з громадськістю" – це особа, яка отримала спеціальну освіту, володіє високим рівнем кваліфікації, здійснює всі види професійної діяльності, що входять в сферу зв’язків з громадськістю, "майбутній фахівець із звʼязків з громадськістю" – це особа, яка навчається у закладі вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і отримання кваліфікації через засвоєння динамічної комбінації знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей в галузі зв’язків з громадськістю. Досліджено та виокремлено низку об’єктивних передумов (історичних, політичних, економічних, культурних, психологічних, педагогічних) та чинників (соціально-економічного, суспільно-політичного, соціально-педагогічного, культурологічного) становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Сформульовано етапи становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), а саме: попередній (друга половина ХХ ст. – 1993 р.), підготовчий (1993–2006 рр.); початковий (2006–2010 рр.); основний (2010–2014 рр.), новий (2014 р. до 2017 р.), динаміку змін на кожному етапі окреслено в п’яти основних тенденціях. У відповідності до сучасної тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх PR-фахівців у ЗВО України розроблено рекомендації з удосконалення змісту, форм, організації освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в вітчизняних ЗВО, ґрунтуючись на міжнародному досвіді в сфері цієї підготовки.
Description
The thesis abstract for the degree of a Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 – "Theory and Methodology of Profecianal Education". Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 2020. The thesis provides a scientific analysis of the state of professional training of future specialists in public relations in Ukraine in a historical aspect. The thesis defines the following terms: "professional training", "specialist", "public relations". The thesis gives the author's interpretation of the main concepts of research in the field of professional training of future public relations specialists in Ukraine. The terms: "public relations specialist", "future public relations specialist" are given pedagogical connotation by the author for the first time. The objective preconditions for the demand of professional training of specialists in public relations in Ukraine (second half of the XX – beginning of the XXI century) were defined. Such preconditions as historical, political, economic, cultural, psychological, and pedagogical became the basis for classification for the structuring of factors. The basis of the socio-economic factor was the economic premise; the basis of the socio-political factor was the historical and political background; the psychological and pedagogical background were the basis for the socio-pedagogical factor; the basis of culturological factor was a cultural premise. The preconditions and factors which led to the developing of professional training of future specialists in public relations in Ukraine were considered. The periodization and tendencies of the formation and development of professional training of future public relations specialists in Ukraine (second half of the XX century – the beginning of the XXI century) has been developed and substantiated. Changes in the organizational and institutional development of the professional training of specialists in the PR sphere became the key criteria for distinguishing the stages of formation and development of professional training of future PR specialists in Ukraine. Five stages of formation and development of professional training of future public relations specialists in Ukraine (second half of XX century – beginning of XXI century) were defined. The systematic analysis of the tendencies of the transformation of the professional training of future public relations specialists in Ukraine (second half of the XX century – the beginning of the XXI century) has been carried out. The peculiarities and characteristics of the stages of formation of this professional training have been defined. The tendencies of formation and development of professional training of future specialists in public relations in Ukraine (the second half of the XX century – the beginning of the XXI century) were studied. Satisfaction of the current society’s demand in the close to the European educational standards professional training of future public relations specialists is nowadays one of the leading tendency of the current development of professional training of future public relations specialists in today's higher educational institutions of Ukraine. Foreign experience on professional training of PR specialists is implemented in the educational process. Recommendations for improving the training of future public relations specialists in the Ukrainian higher educational institutions are based on the analysis of international experience in this sphere. This experience is adapted to the current pedagogical techniques used in the process of professional training of future PR specialists in the Ukrainian higher educational institutions. The educational and methodological base of training of future specialists in public relations in the higher educational institutions of Ukraine was improved. This improvement influenced such educational disciplines as "Pedagogy of Higher Education", "Methodology of Teaching in Higher School" and "Pedagogical Practice" for Master’s program in specialties "Public Administration" (public relations). Directions of further scientific researches are described. The main results of the study can be used to further improvement of the theory and practice of higher professional education, in professional development of specialists in the field of "Journalism", in the process of professional training of students of various specializations where history and theory of public relations development in Ukraine and foreign countries is taught. Moreover, the results of the study can be used for creating curriculums and writing textbooks, and manuals for higher educational institutions.
Keywords
зв’язки з громадськістю, професійна підготовка, фахівець із зв’язків з громадськістю, майбутній фахівець із зв’язків з громадськістю, становлення та розвиток професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні, тенденції, передумови, чинники, історичні етапи, автореферат дисертації, public relations, professional training, public relations specialist, future public relations specialist, formation and development of professional training of future public relations specialists in Ukraine, tendencies, preconditions, factors, historical stages
Citation
Рябець І. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Рябець Ірина Володимирівна ; [наук. керівник Голубєва М. О.] ; Київський університет імені Бориса Грінченка. - Київ : [б. в.], 2020. - 20 с.