Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Курило, Людмила
Удовиченко, С.
Сльозко, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто рейтинги з визначення рівня інновацій- ності країн та місце України у світовому економічному просторі. Досліджено вплив наукової діяльності, у тому числі й аграрної, на інноваційність економіки країни. Визначено, що українська наука, зокрема аграрна, потребує розвиненої інфраструктури провайдингових утворень для ефективної трансформації наукових розробок в інноваційну конкурентоспроможну продукцію. Проаналізовано забезпеченість науковими кадрами та фінансування науки в цілому й аграрної науки зокрема протягом останніх років.
Description
Rating on determination of level of innovativeness of countries and place of Ukraine is considered in outer economic space. Influence of scientific activity is investigational, including agrarian, on innovativeness of economy of country. Certainly, that Ukrainian science in particular agrarian needs the developed infrastructure of провайдингових structures for effective transformation of scientific developments in innovative competitive products. Material well-being is analysed by scientific shots and financing of science on the whole and agrarian science in particular during the last years.
Keywords
інноваційність, рейтинг, аграрна наука, наукові кадри, провайдинг, фінансування, innovation, ranking, agricultural science, brainpower, provayding, financing
Citation
Курило Людмила Ізидорівна. Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки / Курило Л. І., Удовиченко С. М., Сльозко Т. М. // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - Вип. 13. - С. 129-133.