Сфери реалізації прислівно-кореляційного зв'язку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Кобченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена з‟ясуванню специфіки прислівно-кореляційного зв‟язку як одного з різновидів подвійного синтаксичного зв‟язку. Окреслено потребу заповнення лакун у теорії синтаксичних зв‟язків, однією з яких є граматична природа подвійного зв‟язку. Запропоновано визначення подвійного синтаксичного зв‟язку як такого, що за одного застосування поєднує три компоненти, та показано, що прислівно-кореляційний зв‟язок задовольняє всі його ознаки. Вияскравлено новий вияв прислівно-кореляційного зв‟язку й відповідно його диференційовано на два типи – підрядний прислівно-кореляційний та преди- кативно-кореляційний; схарактеризовано сфери їхньої реалізації. Описано механізми встановлення підрядного прислівно-кореляційного зв‟язку в складнопідрядних конструкціях займенниково-співвідносного типу, наголошено на деяких відмінностях його втілення в реченнях симетричної та несиметричної структури. Висвітлено природу та особливості функціонування предикативнокореляційного синтаксичного зв‟язку в реченнях зі звертаннями та займенниковими словами ти, ви в ролі формальних підметів.
Description
The paper deals with clearing up the particularities of the to-wordcorrelative connection as one of the types of double-connection. The grammar essence of the double-connection is one of the lacunas in the theory of syntactic connections. The necessity of filling this gap is outlined. The double-connection is determined as a connection, which connects three components at once. The property of to-word-correlative connection to answer to demands of double-connection is shown. The new type of to-word-correlative connection is revealed. According to it subordinated to-word-correlative and predicated-correlative connections are considered. The spheres of their realization are characterized. The peculiarities of subordinated to-word-correlative connection in the pronominal-relative compound sentences are described. The difference in its realization in the sentences of symmetrical and unsymmetrical structure is emphasized. The essence of predicated-correlative connection is explained. Its function in the sentences with allocutions and pronouns ти, ви as formal subjects is revealed.
Keywords
синтаксичний зв‟язок, подвійний синтаксичний зв‟язок, прислівно-кореляційний зв‟язок, предикативний зв‟язок, займенниково-співвідносне складнопідрядне речення, звертання, вокатив, займенникове слово, syntactic connection, double-connection, to-word-correlative connection, predicated-correlative connection, pronominal-relative compound sentence, allocution, vocative, pronominal word, стаття
Citation
Кобченко Наталя Віталіївна. Сфери реалізації прислівно-кореляційного зв'язку / Кобченко Наталя // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - № 1 (3). - С. 71-80.