Чинники постковідного відновлення зростання економіки України у 2021-2022 роках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Яценко, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Зважаючи на негативний вплив пандемії COVID-19 на світову економіку, в дослідженні зроблено акцент на більш високий ризик виникнення негативних довгострокових наслідків пандемії в країнах з економіками, що розвиваються (зокрема в Україні). Зазначене пояснюється обмеженою фіскальною підтримкою економік цих країн, на противагу численним заходам урядів розвинених країн, спрямованих на підтримку громадян і бізнесу під час коронакризи. Руйнівні довгострокові наслідки коронакризи для економіки та населення бідніших країн проявлятимуться до тих пір, поки уряди не вживуть заходів щодо економічного відновлення та стимулювання економічного зростання. На основі виокремлення основних рушіїв економічного зростання України в 2016–2019 рр., а також узагальнення досвіду постковідного відновлення економік інших країн (зокрема, Австралії, США, країн ЄС, Японії та передових країн Азії) в дослідженні пропонуються шляхи відновлення української економіки та мінімізації негативних наслідків пандемії COVID-19. Запропоновано сприяти відновленню української економіки через: розширення внутрішнього попиту (як споживчого, так і інвестиційного) та активізацію інноваційного розвитку. Як показав аналіз міжнародного досвіду, споживчий попит в умовах пандемії варто стимулювати, зокрема шляхом: розвитку внутрішнього туризму; допомоги малому бізнесу в урізноманітненні каналів продажів; стимулювання попиту на онлайн-ринку. Визначено, що для стимулювання інвестиційного попиту варто робити акцент на розвитку інфраструктури; запровадженні тимчасових інвестиційних стимулів; перенесенні збитків, отриманих у попередні податкові періоди. Запропоновано активізувати інноваційний розвиток України шляхом: створення середовища, сприятливого для розвитку малих інноваційних підприємств (стартапів); нарощення витрат на дослідження та розробки; інтеграцію бізнесу, освіти та дослідницьких організацій.
Given the negative impact of the COVID-19 pandemic on the global economy, the study focuses on the higher risk of negative long-term consequences of the pandemic in developing economies (particularly in Ukraine). This is due to the limited fiscal support of economies in these countries, in contrast to the numerous measures taken by the governments of developed countries to support citizens and businesses during the corona crisis. The devastating long-term effects of the coronary crisis on the economies and populations of poorer countries will continue until governments take steps towards economic recovery and promotion of economic growth. Based on the identification of the main drivers of economic growth in Ukraine in 2016-2019, as well as the generalization of the experience of post- COVID economic recovery in other countries (including Australia, USA, EU, Japan and advanced Asian countries), the study proposes ways to restore Ukraine’s economy and minimize adverse effects of the COVID-19 pandemic. The author proposes to promote the recovery of the Ukrainian economy through expanding domestic (both consumer and investment) demand and intensifying innovation-based development. As shown by the analysis of international experience, consumer demand under the pandemic conditions should be encouraged, in particular through the development of domestic tourism; assistance to small businesses in diversifying their sales channels; promotion of demand in the online market. The author points out that in order to promote investment demand it is necessary to emphasize the development of infrastructure, introduction of temporary investment incentives, and transfer of losses received in previous tax periods. It is proposed to intensify the innovative development of Ukraine by creating an environment favorable to the development of small innovative enterprises (startups), increasing research and development costs, and integrating business, education, and research organizations.
Description
Keywords
пандемія COVID-19, постковідне відновлення економіки, внутрішній попит, інноваційний розвиток, стаття, COVID-19 pandemic, post-COVID economic recovery, domestic demand, innovation-based development
Citation
Яценко Г. Ю. Чинники постковідного відновлення зростання економіки України у 2021-2022 роках / Г. Ю. Яценко // Економіка і прогнозування. - 2021. - № 2. - С. 52-68. - https://doi.org/10.15407/eip2021.02.052