Деструкція системи управління сучасним бізнес-середовищем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Біла, Ірина
Насікан, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розвинене бізнес-середовище є передумовою використання потенціалу бізнесу, підвищення ефективності і стабільності ринкової економіки. Якість сформованого бізнес-середовища визначається результативністю, ефективністю та адаптивністю. Управління бізнес-середовищем є одним із напрямів підвищення його якості. Суб’єктний підхід до розуміння процесу управління бізнес-середовищем дав змогу авторам констатувати, що ця система, по-перше, включає підсистеми-елементи управління на рівні таких суб’єктів бізнес-середовища, як держави, бізнес-асоціації та підприємства, по-друге, визначається адекватністю їхніх дій. Деструкція системи управління бізнес-середовищем являє собою процес порушення чи руйнування цілісності взаємодії його суб’єктів – держави, бізнес-асоціацій та підприємств, яке знижує якість бізнес-середовища. Автори доходять висновку, що основним фактором деструкції системи управління бізнес-середовищем є особистісний фактор, а його поширення веде до набуття системою ознаки кумулятивності, коли будь-який суб’єкт зорієнтований перш за все на реалізацію власних інтересів, а не на потреби партнера цілісної системи, намагаючись розширити сферу особистого впливу і контролю. Найвищого рівня розвитку система управління бізнес-середовищем може досягти в разі використання кожною із її підсистем-елементів у своїй діяльності принципу відповідальності, який гарантує їхню стабільність. Стабільність системи управління бізнес-середовищем забезпечується стійкістю самих суб’єктів – держави, бізнес-асоціацій та підприємств, а також їхньою здатністю до саморозвитку та самовдосконалення.
Развитая бизнес-среда является предпосылкой использования потенциала бизнеса, повышения эффективности и стабильности рыночной экономики. Качество сформированной бизнес-среды определяется результативностью, эффективностью и адаптивностью. Управление бизнес-средой является одним из направлений повышения ее качества. Субъектный подход к пониманию процесса управления бизнес-средой позволил авторам констатировать, что эта система, во-первых, включает подсистемы-элементы управления на уровне таких субъектов бизнес-среды, как государство, бизнес-ассоциации и предприятия, во-вторых, определяется адекватностью их действий. Деструкция системы управления бизнес-среды представляет собой процесс разрушения целостности взаимодействия его субъектов – государства, бизнес-ассоциаций и предприятий, которое снижает качество бизнес-среды. Авторы приходят к выводу, что основным фактором деструкции системы управления бизнес-средой является личностный фактор, а его распространение ведет к обретению системой признака кумулятивности, когда субъект ориентирован прежде всего на реализацию собственных интересов, а не на потребности партнера целостной системы, пытаясь расширить сферу личного влияния и контроля. Наивысшего уровня развития система управления бизнес-средой может достичь при использовании каждой из ее подсистем-элементов в своей деятельности принципа ответственности, который гарантирует их стабильность. Стабильность системы управления бизнес-средой обеспечивается устойчивостью самих субъектов – государства, бизнес-ассоциаций и предприятий, а также их способностью к саморазвитию и самосовершенствованию.
Business is a pivotal element of any market-type economic system, it is both an impetus to economic growth and a means of achieving it. The business environment determines the field for business development, it is a factor of its stability and efficiency. The quality of the formed business environment is determined by efficiency, effectiveness and adaptability and is the object of management. This process allows to create a business environment that meets the expectations of the business sector, which would be the key to effective interaction with the state and business associations. It is the subjective approach to understanding the process of managing the business environment that states that this system, first of all, includes subsystems-management at the level of economic entities, such as the state, business associations and enterprises, secondly, it is determined by the adequacy of their actions. In reality, the business environment is influenced by destructive factors. The destruction of the business environment management system reduces its quality and prevents the entities from interacting effectively. The main factor in the destruc tion of the business environment management system is the personal factor, and its proliferation leads to a situation where any entity is focused primarily on the realization of their own interests, rather than the needs of a partner trying to expand the sphere of personal influence and control. The latter updates the issue of the dissemination of structural factors influencing the business environment and the elimination of destructive ones. The purpose of this process is to ensure a high level of quality of the business environment in today's market economy. The highest level of development can be achieved by the business environment management system if each of its subsystem elements is used in its activities on the principle of responsibility, which guarantees their stability. It is social responsibility that can engage the business environment. The stability of the business environment management system is ensured by the stability of the entities themselves – the state, business associations and enterprises – their capacity for self-development and self-improvement.
Description
Keywords
бізнес-середовище, система управління бізнес-середовищем, держава, бізнес-асоціації, підприємство, бізнес, бізнесовий сектор, деструкція системи управління бізнес-середовищем, стаття, бизнес-среда, система управления бизнес-средой, государство, бизнес-ассоциации, предприятия, бизнес, деловой сектор, деструкция системы управления бизнес-средой, business environment, business environment management system, state, business associations, enterprise, business, business sector, destruction of business environment management system
Citation
Біла І. С. Деструкція системи управління сучасним бізнес-середовищем / І. С. Біла, Н. І. Насікан // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2020. - № 2 (25). - C. 91-96.