Transformation of religious values: religious studies and sociological dimensions of religious studies and sociology

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Fylypovych, Liudmyla
Tytarenko, Vita
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article is devoted to rethinking methodological approaches in understanding of religion as a value by religious studies. A critical attitude to the previous experience of interpreting a religious phenomenon allows us to perceive religion as a value equal with other types of human selfawareness. This is prompted by the very status of religion in the modern world, which is changing under the influence of globalization and secularization. One of the trends of these processes is the departure from the restrictions of "sectarianism" and "nationalism" in religion to the expansion of the boundaries of understanding spirituality as a universal religious value. The article determines the value of religion in its ontological status, its existentiality, vitality, epistemological meaning, praxeological questionability, in eschatological perspective and hierarchical priority of spirituality, goodness and humanity. Based on this understanding of religion, the authors explicate it in the system of religious values that are implemented in the daily lives of adherents of a particular religion and entire society. The article presents materials of sociological surveys of both international, all-Ukrainian and local levels. The comparative analysis of the received results allows to draw a conclusion about universalization of religious values, to define features of youth perception of religion as a value.
Стаття присвячена переосмисленню методологічних підходів в релігієзнавчому розумінні релігії як цінності. Критичне ставлення до попереднього досвіду інтерпретації релігійного феномену дозволяє сприймати релігію як рівнопокладену цінність із іншими типами самоусвідомлення людини. До цього спонукає сам статус релігії в сучасному світі, який змінюється під впливом глобалізації і секуляризації. Однією із тенденцій цих процесів називається відхід від обмежень "сектанства" й "націоналізму" в релігії до розширення кордонів розуміння духовності як універсальної релігійної цінності. В статті визначається цінність релігії в її онтологічному статусі, в її екзистенційності, життєвості, вітальності, в епістемологічному навантаженні, в праксеологічній запитуваності, в есхатологічній перспективі та в ієрархічній пріоритетності духовного начала, добра і гуманності. Виходячи із такого розуміння релігії, автори експлікують її в системі релігійних цінностей, що імплементуються у повсякденне життя послідовників певної релігії та взагалі всього суспільства. В статті наводяться матеріали соціологічних опитувань як міжнародного, так і всеукраїнського та локального рівнів. Компаративний аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок про універсалізацію релігійних цінностей, виділити особливості молодіжного сприйняття релігії як цінності.
Description
Keywords
universalization, religion, religious values, sociological surveys, transformation, globalization processes, article, універсалізація, релігія, релігійні цінності, соціологічні опитування, трансформація, глобалізаційні процеси
Citation
Fylypovych L. Transformation of religious values: religious studies and sociological dimensions of religious studies and sociology / Liudmyla Fylypovych, Vita Tytarenko // Схід : аналітично-інформаційний журнал. - 2021. - № 1 (3). - С. 45-51. - https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.1(3).244353