Formation of the ecosystem of the educational program based on social networking sites technology

dc.contributor.authorKyzenko, Olena
dc.contributor.authorHrebeshkova, Olena
dc.contributor.authorKubareva, Iryna
dc.contributor.authorVerba, Veronika
dc.contributor.authorLifintsev, Denys
dc.contributor.authorGurenko, Anna
dc.date.accessioned2023-04-07T06:42:57Z
dc.date.available2023-04-07T06:42:57Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionУ статті розкрито проблему трансформації існуючих підходів щодо створення нових дієвих зв’язків між університетами та усіма зацікавленими сторонами, що стає підґрунтям створення конкуренто-спроможних освітніх програм. Метою дослідження є визначення передумов для формування екосистеми та обґрунтування концепції взаємодії ключових стейкхолдерів освітньої програми на засадах партнерства, мережевої комунікації та діджитал-трансформації. Автори доводять доцільність формування інформаційно-комунікаційного простору освітньої програми як екосистеми із застосуванням усіх можливостей, що надають діджитал-технології, зокрема: розкривають причини неефективності чинних комунікаційних каналів у межах університетських освітніх програм; виявляють можливості та обмеження технології соціальних мереж у розгортанні СМАРТ-платформи освітньої програми; пропонують концепт такого віртуального простору; ґрунтовно аналізують вигоди платформи для ключових стейкхолдерів освітньої програми. Представлена архітектоніка СМАРТ-платформи освітньої програми, яка описує визначальні компоненти такої платформи, визначені із урахуванням потреб ключових стейкхолдерів освітньої програми та SMART-принципів формування екосистеми. Пропоноване платформне рішення дозволяє об’єднати вже відомі діжитал-інструменти та нові технічні рішення (chatbot, VR etc.) на єдиній базі та розгорнути "дружній" по відношенню до усіх зацікавлених сторін простір спілкування для вирішення оперативних та стратегічних завдань навчального, практичного та дослідницького характеру. Запит членів освітньої спільноти щодо формування відкритого навчального простору вирішує такі завдання: 1) учні отримують прямий доступ до всіх навчальних матеріалів, актуальної інформації про співпрацю з компаніями та участь у наукових проектах; 2) розширення меж освітніх продуктів, використання нових засобів і форм виховної роботи, залучення до навчального процесу експертів бізнесу; 3) прямий доступ роботодавців до студентів програми як потенційних співробітників, що мінімізує трансакційні витрати на пошук кадрів з високим рівнем практичної компетентності, залучення молодих талантів, впровадження сучасного навчального змісту відповідно до професійних стандартів. Така співпраця зможе забезпечити актуальність наукових досліджень, підвищити їх практичну значущість і сприятиме перенесен-ню інноваційних технологій у бізнес-середовище.uk_UA
dc.description.abstractThe paper investigates the problem of transforming existing ap-proaches to the formation of new effective links between universities and all stakeholders, which becomes the basis for creating competitive educational programs. The purpose of the study is to determine the prerequisites for the formation of an ecosystem and substantiate the concept of interaction between key stakeholders of the educational program based on partnership, network communications and digital transformation. Based on results of the SWOT analysis of the acting master’s educational programs, where the authors work, the feasibility of forming information and communication space of educational program as an ecosystem with the use of all opportunities provided by digital technologies is proved, in particular: the reasons for the inefficiency of existing communication channels within univer-sity educational programs are discovered; opportunities and limitations of so-cial networking technology in the deployment of the educational program SMART platform are revealed; the concept of such a virtual space is proposed; benefits of the platform for key stakeholders in the educational program are substantially analyzed. SMART platform architectonics of the educational program is elaborated that describes deciding components of the platform consid-ering the needs of key stakeholders of the educational program and SMART principles of ecosystem formation. The request of members of the educational community for the formation of an open learning space solves the following tasks: 1) students receive direct access to all educational materials, relevant information on cooperation with companies and participation in research projects; 2) expanding the boundaries of educational products, the use of new tools and forms of educational work, the involvement of business experts in the educational process; 3) direct ac-cess of employers to program students as potential employees, which minimiz-es transaction costs for finding personnel with a high level of practical compe-tence, attracting young talents, introducing modern training content in accordance with professional standards. Such collaboration will be able to en-sure the relevance of scientific research, enhance its practical significance and facilitate the transfer of innovative technologies into the business environment. The article was prepared based on the results of the German Ukrainian Tech- nology Transfer University Internships Program 2021 (https://sites.google.com/ view/guttup/).en_US
dc.identifier.citationFormation of the ecosystem of the educational program based on social networking sites technology / Olena O. Kyzenko, Olena M. Hrebeshkova, Iryna V. Kubareva, Veronika A. Verba, Denys S. Lifintsev, Anna V. Gurenko // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / [редкол.: О. М. Гребешкова (голов. ред.) та ін.] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2021. - Вип. 49. - С. 138-155. - https://doi.org/10.33111/sedu.2021.49.138.155uk_UA
dc.identifier.issn2312-9298
dc.identifier.issn2415-7112
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33111/sedu.2021.49.138.155
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24934
dc.language.isoen
dc.publisherКНЕУuk_UA
dc.relation.sourceСтратегія економічного розвитку України : збірник наукових працьuk_UA
dc.statusfirst publisheden_US
dc.subjectecosystemen_US
dc.subjecteducational programen_US
dc.subjectsocial networking sitesen_US
dc.subjectSMART platformen_US
dc.subjectstakeholdersen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.subjectdigital transformationen_US
dc.subjectuniversityen_US
dc.subjectarticleen_US
dc.subjectекосистемаuk_UA
dc.subjectосвітня програмаuk_UA
dc.subjectсоціальні мережіuk_UA
dc.subjectSMART платформаuk_UA
dc.subjectстейкхолдериuk_UA
dc.subjectкомунікаціяuk_UA
dc.subjectцифрова трансформаціяuk_UA
dc.subjectуніверситетuk_UA
dc.titleFormation of the ecosystem of the educational program based on social networking sites technologyen_US
dc.title.alternativeФормування екосистеми освітньої програми на основі технології соціальних мережuk_UA
dc.typeArticleen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Formation_of_the_ecosystem_of_the_educational_program_based_on_social_networking_sites_technology.pdf
Size:
558.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: