Символіка квітів у польській мові та культурі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Непоп-Айдачич, Лідія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автор досліджує символіку квітів у польській мові й культурі. На підставі статей "Словника народних стереотипів і символів" ("Slownik stereotypow і symboli ludowych”) (том "Квіти" ("Kwiaty")) визначено, які символічні значення надаються квітці взагалі й окремим видам квітів, в яких жанрах фольклору ці значення реалізуються, що стало підставою для виникнення таких значень. Для реконструкції символічних значень використовуються як польські власне мовні, так і позамовні відомості, які засвідчують функціонування відповідного концепту в польській культурі. На підставі зіставлення мовних образів окремих квітів та квітки загалом виявлено, що переважна більшість мовних образів квітів мав як спільні із загальним концептом, так і відмінні символічні значення, деякі ж мають лише специфічні, а ще інші взагалі їх не мають. Запропоновано способи і прийоми аналізу символіки квітів у польській мові та культурі.
The author explores the symbolism of flowers in the Polish language and culture. On the basis of the articles of the Dictionary of Folk Stereotypes and Symbol ("Slownik stereotypow і symboli ludowych") (Flowers Volume („Kwiaty”)), lt is determined which symbolic meaning saregiven to the flower in general and to certain types of flowers, in which genres of folklor et hes evalues are realized, what became the basis for the formation of such meanings. For the reconstruction of symbolic meanings both the Polish linguistic information and the information outside the linguistic field are used, which testify to the functioning of the corresponding conceptin Polish culture. Based on the comparison of the linguistic images of the individual flowers and the flowerin generalitisre vealedt hatt hev astmajority of linguistic images of the flowers have both common with the general concept and different symbolic meanings, some have only specific one sandothers do not have them at all. Ways and techniques of analysis of the symbolism of flowers in Polish language and culture are offered.
Description
Keywords
символіка, мовна картина світу, мовний образ, концепт, польська мова, польська культура, квітка, стаття, symbolism, linguistic picture of the world, linguistic image, concept, Polish language, Polish culture, flower
Citation
Непоп-Айдачич Л. В. Символіка квітів у польській мові та культурі / Непоп-Айдачич Л. // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур : збірник наукових праць / [голов. ред. Паламарчук О. Л. ] ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології. - Київ : Освіта України, 2020. - Вип. 36. - С. 48-61.